Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

“Met eigen transitieplan wil DNB een positieve bijdrage aan de verduurzaming leveren.”

Nieuws

Als centrale bank en toezichthouder heeft DNB de eigen doelen voor verduurzaming van haar werk verdiept en verbreed. Wat houden de plannen in? We vragen het directielid Olaf Sleijpen, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij DNB, en Ryanne Cox van het Sustainable Finance Office.

Gepubliceerd: 06 juli 2023

DNB directielid Olaf Sleijpen, onder meer verantwoordelijk voor duurzaamheid en Ryanne Cox van het Sustainable Finance Office

Allereerst, waarom vindt DNB, als centrale bank, duurzaamheid zo belangrijk?

Olaf: “Klimaatverandering en schade aan het milieu vormen een bedreiging voor onze economie en de financiële sector. We bewaken de financiële stabiliteit en gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen, dus letten we ook op de risico’s van klimaatverandering en milieuaantasting voor deze instellingen. Daarnaast willen we op onze manier een bijdrage leveren aan internationale afspraken zoals het Parijsakkoord, de afspraken gemaakt op de Biodiversiteitsconferentie van Montreal en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.”

Waarom is het nodig om accenten te verleggen?

Ryanne: “Omstandigheden veranderen snel, er zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten en de wet- en regelgeving rond duurzaamheid wordt concreter. Daarom hebben we onze strategie op een aantal onderdelen aangescherpt. Zo zien we vanuit onze toezichtrol geleidelijk steeds strenger toe op de beheersing van duurzaamheidsrisico’s, zie ook onze  aanpak voor toezicht op de beheersing van klimaat- en milieurisico’s.

En we letten in ons toezicht op de voortgang die financiële instellingen maken op vrijwillige toezeggingen die zij doen op het gebied van verduurzaming, bijvoorbeeld in de actieplannen die eind 2022 zijn ingediend door de ondertekenaars van het Klimaatcommitment. Want als ze zich daar niet aan houden, kan dat leiden tot reputatieschade.”

Oog voor klimaat en natuur

Olaf: “Er komen nieuwe thema’s bij die we gaan verkennen. Mitigatie, dus het voorkomen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, vinden we al langer belangrijk. Daarnaast zijn we een verkenning gestart naar adaptatie: maatregelen en beleid om Nederland weerbaar te maken voor klimaatverandering. Want dat het klimaat verandert, is inmiddels onvermijdelijk geworden. Hoe raakt dat aan de Nederlandse economie en de financiële sector, welke rol kan DNB daarin vervullen?”

Natuur in de brede zin

Olaf: “We blijven aandacht vragen voor de risico’s rond schade aan de natuur. Het gaat ons bij natuur niet alleen om behoud van biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld om het tegengaan van vervuiling en het duurzaam gebruik van grondstoffen. Hiermee erkennen we dat de verschillende facetten van natuur, waaronder het klimaat, nauw met elkaar samenhangen. Zo werkt ontbossing klimaatverandering in de hand, terwijl klimaatverandering op haar beurt een belangrijke aanjager is van biodiversiteitsverlies. En, om klimaatverandering te bestrijden zijn grondstoffen van groot belang. Tegelijkertijd kan de winning of het gebruik hiervan milieuschade veroorzaken. Kortom, goed risicobeheer vraagt een integrale blik op deze risico’s.”

Iedereen moet mee kunnen doen

Ryanne: “Sociale thema’s zoals toegankelijkheid van financiële diensten maken ook deel uit van duurzaamheid. Iedereen moet gebruik kunnen maken van financiële producten als hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Daarnaast verkennen we welke andere maatschappelijke kwesties ons werk raken. Denk aan sociale risico’s, zoals schendingen van mensenrechten, in onze eigen beleggingen en die van financiële instellingen. In ons economisch advies en onderzoek blijven we letten op kwetsbare groepen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld in de publicatie Richt verduurzaming woningen vooral op financieel kwetsbare huishoudens.”

Wat doet DNB zelf aan verduurzaming?

Olaf: “DNB gaat zelf een transitieplan opstellen, geijkt op 2025, 2030 en 2050, met doelstellingen en tussenresultaten voor onze kerntaken en de eigen organisatie. We vinden het belangrijk dat we op deze manier zelf ons steentje bijdragen en het goede voorbeeld geven. Verder kiezen we bij het beleggen van onze reserves voor een duurzaam beleid. In onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij de renovatie van het gebouw aan het Frederiksplein, willen we zo duurzaam mogelijk zijn. En in huis, op de werkvloer, streven we naar meer diversiteit in de breedste zin van het woord en maken we ons sterk voor een inclusief werkklimaat.” 

Meer weten? Zie de animatie en Lees de nieuwe duurzaamheidsstrategie.

Waar mogelijk zoeken we samenwerking bij het verduurzamen. Bijvoorbeeld binnen het Platform voor Duurzame Financiering. Het is in 2016 opgericht door DNB om met de Nederlandse financiële sector, toezichthouders en ministeries gezamenlijk aan duurzaamheidsinitiatieven te werken.

In internationaal verband werken we onder meer samen binnen de Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), waar DNB mede-initiator van is, net als van het Network for Greening the Financial System (NGFS), het internationale netwerk voor centrale banken en toezichthouders dat zich proactief inzet voor de vergroening van het financiële systeem.

Ook voor het actualiseren van de duurzaamheidsstrategie (2021-2025) heeft DNB de interactie met de buitenwereld opgezocht en input gevraagd aan partijen uit de financiële sector, beleidsmakers, duurzaamheidsexperts en NGO’s.

Sustainable Finance Strategie 2021-2025

213KB PDF
Download Sustainable Finance Strategie 2021-2025

Ontdek gerelateerde artikelen