Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Melden van misstanden of klachten over DNB

Wij houden ons – zowel binnen als buiten de organisatie – aan de geschreven en ongeschreven regels. Toch kan het voorkomen dat het doen en laten van DNB of DNB-medewerkers leidt tot misstanden, inbreuken op het Unierecht of (integriteits)incidenten. Is dit het geval? Dan kunt u daarvan een melding doen.

Iedereen kan een melding doen van misstanden, inbreuken op het Unierecht en (integriteits)- incidenten van DNB en DNB-medewerkers, ongeacht of het kleine of grote zaken betreft.

In de regeling ‘Omgaan met (vermoedens van) misstanden, inbreuken op het Unierecht andere (integriteits)incidenten’ staat beschreven wat er met een melding gebeurt, hoe de melder wordt beschermd, en wat de mogelijkheden zijn als de melder niet tevreden is over de afhandeling van de melding.

Melding indienen

U kunt een misstand, inbreuk op het Unierecht of (integriteits)incident schriftelijk of mondeling melden bij DNB. Heeft u vragen over de regeling ‘Omgaan met (vermoedens van) misstanden, inbreuk op het Unierecht en andere (integriteits)incidenten’? Neem dan contact op met één van de compliance officers van DNB via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Twijfelt u of het in uw situatie mogelijk is om bij DNB een melding te doen? Of wenst u advies over uw positie als melder? Raadpleeg dan de website van het Huis voor Klokkenluiders.

Klachtencommissie DNB

DNB en haar medewerkers dienen zich steeds juist, zorgvuldig en respectvol te gedragen. Niet alleen tegenover elkaar maar ook tegenover derden en zowel binnen als buiten DNB. Toch kan het voorkomen dat het doen en laten van DNB of haar medewerkers leidt tot onvrede. In eerste instantie zal geprobeerd (moeten) worden onderling tot een oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van DNB. De klachtencommissie behandelt externe klachten, dus van externe partijen over DNB of haar medewerkers. Ook behandelt de klachtencommissie interne klachten van DNB medewerkers over andere DNB medewerkers of klachten van DNB medewerkers over handelingen van de organisatie DNB. De klachtencommissie behandelt dus geen klachten van mensen over bijvoorbeeld de financiële instelling waar zij cliënt zijn, zoals een bank of pensioenfonds. Publieksvoorlichting van DNB kan u vertellen bij welke instanties u terecht kunt met een dergelijke klacht.

Klachtenregeling en afhandeling klachten

DNB heeft een klachtenregeling voor de afhandeling van klachten. Klachten worden altijd serieus en zorgvuldig behandeld door de klachtencommissie. Dit betekent onder meer dat de klager de kans krijgt om te worden gehoord en dat de klacht wordt onderzocht. Na het onderzoek door DNB ontvangt de klager een schriftelijke reactie, waarin staat wat de bevindingen van DNB zijn en welke conclusies DNB daaraan verbindt.

Indienen klachten

Klachten kunt u per e-mail richten aan de secretaris van de klachtencommissie: klachtencommissie@dnb.nl

Of schriftelijk:

De Nederlandsche Bank NV
t.a.v. Secretaris van de klachtencommissie
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM

Klachten kunnen ook mondeling worden ingediend. Zoals ook blijkt uit de klachtenregeling, worden deze zorgvuldig, maar op meer informele wijze afgehandeld.

Klachtenregeling DNB

787KB PDF
Download Klachtenregeling DNB

Regeling omgaan met (vermoedens van) misstanden en andere (integriteits)incidenten

252KB PDF
Download Regeling omgaan met (vermoedens van) misstanden en andere (integriteits)incidenten