Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kennisgevings- en vergunningplicht afwikkelondernemingen met zetel buiten Nederland

Factsheet

Afwikkelondernemingen met zetel buiten Nederland zijn verplicht aan DNB kennis te geven van een aantal feiten en omstandigheden. Verder geldt, bij overschrijding van de grens van het aantal girale betalingstransacties, een vergunningplicht.

Gepubliceerd: 13 maart 2014

Bekijk eerdere versies in het archief

Kennisgeving voornemen aan DNB

Een ieder met zetel buiten Nederland die voornemens is het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen

  • vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor, of
  • door middel van het verrichten van diensten naar Nederland

jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep is verbonden geeft daarvan kennis aan DNB door middel van het kennisgevingsformulier afwikkelondernemingen, onder vermelding ten aanzien van welke in de definitie van afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden hij dat voornemen heeft en onder opgave van bij AMvB te bepalen gegevens. De afwikkelonderneming kan vervolgens, na ontvangst van de onverwijlde mededeling van ontvangst door DNB, overgaan tot de uitoefening van haar bedrijf.

Indienen vergunningaanvraag

U kunt het kennisgevingsformulier met de bijbehorende stukken indienen bij:

De Nederlandsche Bank N.V.
Expertisecentrum Markttoegang
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM
Telefoon: 0800 020 1068 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur)

Jaarlijkse kennisgeving aantal betalingstransacties aan DNB

Een ieder met zetel buiten Nederland die het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent, geeft jaarlijks voor 1 maart kennis aan DNB van het aantal in Nederland verrichte girale betalingstransacties ten aanzien waarvan hij in het voorgaande kalenderjaar afwikkeldiensten heeft verleend jegens betaaldienstverleners met wie hij niet in een groep is verbonden.

Het aantal in het voorgaande kalenderjaar door de onderneming verrichte girale betalingstransacties, zoals bedoeld in artikel 3.0b van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, betreft het totaal van:

  1. alle girale betalingstransacties die op Nederlands grondgebied zijn geïnitieerd en waarvoor de afwikkelonderneming werkzaamheden heeft verricht die zijn bedoeld onder a en/of onder b van de definitie van afwikkeldiensten (artikel 1:1 Wft) en
  2. alle girale betalingstransacties van of naar rekeningen bij in Nederland gevestigde betaaldienstverleners, waarvoor de afwikkelonderneming werkzaamheden heeft verricht die zijn bedoeld onder c van de definitie van afwikkeldiensten (artikel 1:1 Wft).

Dubbeltellingen van transacties dienen bij de opgave te worden vermeden: indien de onderneming meerdere afwikkeldiensten uitvoert die betrekking hebben op dezelfde transactie, hoeft deze slechts éénmaal worden meegeteld.

Vergunningplicht bij overschrijding grens aantal betalingstransacties

Indien het aantal in Nederland verrichte girale betalingstransacties over het voorgaande kalenderjaar het bij AMvB vastgestelde aantal transacties overschrijdt, is het een ieder

  • met zetel buiten Nederland, vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor (uitzondering: zetel in een aangewezen staat, zie Wat zijn afwikkelondernemingen, of
  • met zetel in een niet-aangewezen staat, door middel van het verrichten van diensten naar Nederland

verboden zonder door DNB verleende vergunning het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen jegens een betaaldienstverlener met wie hij niet in een groep is verbonden.

Ontheffingsbevoegdheid DNB voor periode tot vergunningverlening

Voor de periode die verstrijkt op het tijdstip dat DNB beslist op de vergunningaanvraag, kan DNB op aanvraag ontheffing verlenen van de vergunningplicht.

Bevoegdheid DNB tot verbieden uitoefenen bedrijf afwikkelonderneming

Aan een afwikkelonderneming zonder vergunning van DNB, die niet voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels, kan DNB verbieden haar bedrijf uit te oefenen jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep is verbonden.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen