Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat is een pensioenfonds?

Factsheet

Een pensioenfonds is een stichting waarin voor ten minste twee deelnemers, gewezen deelnemers of hun nabestaanden gelden worden bijeengebracht en beheerd voor het uitvoeren van ten minste één basispensioenregeling. De vereisten waaraan een pensioenfonds moet voldoen zijn geregeld in de Pensioenwet [1].

Gepubliceerd: 24 juli 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Uitvoering van een pensioenregeling

Een pensioenfonds voert de in de pensioenovereenkomst afgesproken pensioenregeling uit. Met de pensioenovereenkomst wordt in de Pensioenwet de afspraak bedoeld tussen werkgever en werknemer over deelname aan een pensioenregeling van de werkgever [2].

Naast een verplichte basispensioenregeling voeren veel pensioenfondsen ook vrijwillige pensioenregelingen uit. Een pensioenfonds mag een vrijwillige pensioenregeling alleen uitvoeren naast een verplichte basispensioenregeling. Eenmans-pensioenfondsen zijn niet toegestaan: de basispensioenregeling moet ten minste voor twee deelnemers gelden bijeenbrengen of gebracht hebben en beheren.

Verbod op nevenactiviteiten

Een pensioenfonds mag in principe alleen activiteiten verrichten voor het uitvoeren van een pensioenovereenkomst die tussen werkgever en werknemer is overeengekomen.

Er is een beperkt aantal nevenactiviteiten toegestaan. Deze activiteiten moeten wel liggen in het verlengde van het uitvoeren van een pensioenovereenkomst, zoals het uitvoeren van een VUT-overgangsregeling. Een pensioenfonds mag in beginsel geen pensioenen uitvoeren waarbij geen werkgever betrokken is. Zie ook factsheet Verbod op nevenactiviteiten voor pensioenfondsen.

Geen vergunningplicht, wel meldingsplicht

Pensioenfondsen (niet zijnde ‘algemene pensioenfondsen’) hoeven geen vergunning aan te vragen bij DNB als deze in Nederland worden opgericht en hun activiteiten beperken tot het uitvoeren van Nederlandse pensioenovereenkomsten. Deze pensioenfondsen moeten zich wel vooraf melden bij DNB.

Vergunningplicht algemeen pensioenfonds

Voor de oprichting van een algemeen pensioenfonds geldt wél een vergunningplicht. Zie hiervoor de informatie over het algemeen pensioenfonds op Open Boek.

Vergunningplicht bij grensoverschrijdende activiteiten

Pensioenfondsen kunnen ook pensioenovereenkomsten tussen buitenlandse werkgevers en hun werknemers uitvoeren. In dat geval heeft een pensioenfonds ook een vergunningplicht.

[1] Op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling kunnen er beroepspensioenfondsen voor een bepaalde beroepsgroep van zelfstandigen opgericht worden. Daarvoor gelden soortgelijke bepalingen als voor pensioenfondsen voor werknemers.
[2] Het kan hier zowel om ondernemings- als om bedrijfstakpensioenfondsen gaan. Op grond van artikel 2 van de Pensioenwet wordt deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling die voortvloeit uit de Wet Bpf 2000, gelijk gesteld aan een pensioenovereenkomst. Een dergelijke deelname kan in sommige situaties ook gelden voor zelfstandigen.

Ontdek gerelateerde artikelen