Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Compensatie en compensatiedepot

WTP Factsheet

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Compensatie en transitieplan

De overstap naar een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie kan ertoe leiden dat deelnemers in de gewijzigde pensioenregeling minder pensioen gaan opbouwen dan het geval zou zijn geweest bij het voortzetten van de ongewijzigde pensioenregeling. Sociale partners kunnen afspraken maken over compensatie. In het transitieplan leggen sociale partners vast of compensatie wordt verleend en zo ja, wat de afspraken hierover zijn.

Compensatie heeft alleen betrekking op het missen van toekomstige pensioenopbouw doordat de wijze van pensioenopbouw verandert en is uitsluitend aan de orde voor deelnemers (en niet voor gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden).

De omvang van dit nadeel, het bepalen welke leeftijdscohorten voor compensatie in aanmerking komen, en de beoordeling of de compensatie leidt tot een evenwichtige transitie, worden in beeld gebracht op de wijze vastgelegd in artikel 150e Pensioenwet (Pw). Zie ook de factsheet berekening transitie-effecten en vba-rekenmethodiek. Het staat sociale partners vrij om hierbij additionele analyses te gebruiken. De overwegingen bij het vormgeven van de compensatieregeling dienen opgenomen te worden in het transitieplan.

Indien sociale partners het pensioenfonds een verzoek doen tot invaren, kan de compensatie (deels) vorm krijgen door de daarbij gemaakte keuzes, waaronder de gekozen toedeling van het collectieve vermogen aan de persoonlijke pensioenvermogens.

Sociale partners kunnen ook afspreken dat compensatie vorm krijgt door het toekennen van extra pensioenaanspraken aan deelnemers in een compensatieperiode vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde pensioenregeling. Indien sociale partners hiervoor kiezen gelden, op grond van artikel 150f, lid 1 Pw, de volgende voorwaarden:

 • De werknemer heeft recht op compensatie als voor het leeftijdscohort waartoe de
  werknemer behoort compensatie is overeengekomen in de pensioenovereenkomst, waarbij
  niet is vereist dat de werknemer bij aanvang van de compensatieperiode reeds werkzaam
  was bij de werkgever. Hieronder valt ook de gewezen werknemer die op grond van de pensioenovereenkomst recht heeft op premievrije voortzetting

 • De compensatie wordt tijdsevenredig aan de werknemer toegekend over de compensatieperiode, die aanvangt op de ingangsdatum van de gewijzigde pensioenregeling en uiterlijk op 31 december 2036 eindigt

 • De compensatie is gefinancierd op het moment dat de compensatie onvoorwaardelijk wordt
  toegekend.

 • Het transitieplan moet op grond van artikel 150d Pw een financieringsplan voor deze compensatie bevatten. De financiering kan plaatsvinden door een opslag op de premie of door het onttrekken van bedragen uit een compensatiedepot. Het financieringsplan maakt inzichtelijk welk bron in welke mate wordt ingezet. Het plan geeft ook aan hoe er op een evenwichtige wijze wordt omgegaan met financiële of andersoortige schokken tijdens de compensatieperiode.

 • Indien sprake is van een compensatiedepot geldt dat het compensatiedepot een geoormerkt vermogen op de balans van het pensioenfonds is, waar de compensatie geheel of gedeeltelijk uit wordt gefinancierd. Sociale partners kunnen het pensioenfonds verzoeken het collectieve vermogen bij invaren deels te gebruiken voor initiële vulling van een compensatiedepot. Zie Factsheet: Omrekenmethoden en aanwenden vermogen pensioenfonds bij invaren. Het compensatiedepot kan ook worden gevuld uit een opslag op de premie. 

Opdrachtaanvaarding door een pensioenfonds

Het pensioenfonds betrekt het transitieplan, waaronder de compensatieregeling en het financieringsplan, bij de eigen besluitvorming over de opdrachtaanvaarding, het eventuele verzoek tot invaren en het eventuele verzoek tot initiële vulling van een compensatiedepot. Een pensioenfonds legt in het implementatieplan vast hoe invulling zal worden gegeven aan de uitvoering van de gewijzigde pensioenovereenkomst, waaronder het invaren en de eventuele compensatieregeling.

Bij de opdrachtaanvaarding beziet het pensioenfonds of het de pensioenregeling, het eventuele invaarverzoek en de compensatieregeling kan uitvoeren met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de evenwichtige belangenafweging en de beheerste en integere bedrijfsvoering. Bij de beoordeling maakt het pensioenfonds gebruik van het implementatieplan. Een pensioenuitvoerder mag de afspraken over compensatie alleen uitvoeren als aan de in dit factsheet opgenomen voorwaarden is voldaan.

De afspraken over de financiering van de compensatie worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Het beleid aangaande de uitgangspunten, regels en procedures die gelden ten aanzien van een compensatiedepot wordt opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Relevante wetgeving

 • Artikel 150d Pensioenwet (Pw)
 • Artikel 150e Pw
 • Artikel 150f Pw
 • Artikel 145c Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)
 • Artikel 145d Wvb
 • Artikel 145e Wvb
 • Artikel 46c Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit Pw en Wvb)

Ontdek gerelateerde artikelen