Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Delen inflatierisico via de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve

WTP Q&A

Vraag:

Onder welke voorwaarden is het toegestaan om inflatierisico af te dekken via de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve?

Gepubliceerd: 20 oktober 2023

Laatste update: 08 november 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

De solidariteitsreserve of risicodelingsreserve (“reserve”) kan volgens artikel 1h zesde lid Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit uitvoering Pw en Wvb) gebruikt worden om het risico van onverwachte inflatie te delen binnen een pensioenregeling. Het wel of niet delen van dit inflatierisico via de reserve is niet verplicht en kan onderdeel zijn van de pensioenregeling, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Inflatierisico is het risico dat de inflatie anders uitvalt dan van tevoren verwacht en/of het risico dat de inflatieverwachting wijzigt, en verschilt daarmee van bescherming tegen verwachte inflatie.

Artikel 1h, zesde lid Besluit uitvoering Pw en Wvb bepaalt dat de pensioenuitvoerder van tevoren vastlegt bij welk inflatieniveau sprake is van afdekking van onverwachte inflatie via de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve en dit inflatieniveau onderbouwt op basis van objectief te verifiëren informatie. Door deze verplichting tot onderbouwing kan de evenwichtigheid van de reserve beoordeeld worden, zoals artikel 1h, tweede lid Besluit uitvoering Pw en Wvb voorschrijft en waarvoor een pensioenfonds een onderbouwing levert op grond van de Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders.

Het delen van inflatieschokrisico via de reserves is daarmee toegestaan alleen voor zover er dekking wordt geboden voor het deel van de inflatie dat vooraf als onverwacht is aangemerkt.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Wettelijk kader

  • Art. 1, 10a, 10d, 10e Pensioenwet
  • Artikel 1h Besluit uitvoering Pw en Wvb