Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aard en indiening implementatieplan

WTP Factsheet

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Wat is een implementatieplan?

Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen) zijn verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de nieuwe pensioenovereenkomsten. Deze implementatie kan zeer omvangrijk zijn en gaat gepaard met risico’s die beheerst dienen te worden. Daarom bepaalt artikel 150i Pw dat pensioenuitvoerders een implementatieplan opstellen.

In het implementatieplan legt de pensioenuitvoerder schriftelijk vast op welke wijze voorbereidingen zijn en worden getroffen en invulling zal worden gegeven aan de uitvoering van de gewijzigde pensioenovereenkomst. Ook wordt in het implementatieplan vastgelegd hoe zal worden omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten door de pensioenuitvoerder. In het implementatieplan gaat de pensioenuitvoerder na en legt vast of hij de pensioenregeling kan uitvoeren, hoe hij de regeling (technisch) gaat uitvoeren en welke stappen hij zet om tot de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling te komen. De pensioenuitvoerder verantwoordt de kosten, risico’s en de beheersingsmaatregelen die nodig zijn voor het voldoende kunnen beheersen van de voor die uitvoerder relevante pensioenomgeving(en). In het implementatieplan komt nadrukkelijk ook de borging van datakwaliteit aan bod.

Het implementatieplan borgt dat de pensioenuitvoerder in het kader van de transitie alle relevante aspecten meeweegt en inzicht geeft in onder meer de uitvoerbaarheid van de nieuwe pensioenregeling.

Het implementatieplan is een zelfstandig leesbaar document. Het brengt de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen samen en beziet deze zoveel mogelijk in samenhang. Het betreft nadrukkelijk geen uiterst gedetailleerd plannings- of projectdocument of een plan van aanpak in de traditionele zin van het woord (‘een plan van nog op te lossen zaken’) maar een verantwoordingsdocument, waarin de pensioenuitvoerder laat zien dat hij in staat is de nieuwe regeling te administreren en implementeren. Aan het implementatieplan liggen nog gedetailleerdere plannen of beschrijvingen ten grondslag. DNB zal deze achterliggende documenten risicogebaseerd opvragen.

Wie dient een implementatieplan in?

Alle pensioenuitvoerders die op 30 juni 2023 pensioenregelingen uitvoeren die worden aangepast aan de wet- en regelgeving van het nieuwe pensioenstelsel er geen gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht, bedoeld in artikel 220e Pw, stellen een implementatieplan op.

De pensioenuitvoerder stelt in beginsel per nieuwe pensioenregeling een implementatieplan op. Een verzekeraar of premiepensioeninstelling is bevoegd een implementatieplan op te stellen voor meerdere pensioenregelingen voor zover de pensioenregelingen dezelfde karakteristieken hebben en gebaseerd zijn op hetzelfde producttype. Pensioenfondsen die meerdere pensioenregelingen in één financieel geheel uitvoeren, mogen op grond van artikel 150i, vierde lid Pw volstaan met één implementatieplan voor die verschillende pensioenregelingen in één financieel geheel.

Wanneer en waar wordt het implementatieplan ingediend?

De pensioenuitvoerder dient het implementatieplan in bij DNB binnen twee weken nadat het implementatieplan door het bestuur is vastgesteld. (Artikel 150i, lid 5 Pw). De pensioenuitvoerder stelt het implementatieplan ook binnen deze termijn op de website beschikbaar voor de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde.

Pensioenfondsen dienen in beginsel uiterlijk op 1 juli 2025 het implementatieplan bij DNB in. Verzekeraars of premiepensioeninstellingen dienen dit plan uiterlijk op 1 oktober 2026 bij DNB in.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Relevante wet- en regelgeving:

  • Artikel 143, 150i Pensioenwet (Pw)
  • Artikel 138, 145h van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)
  • Artikel 46 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit Pw en Wvb)