Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Voor welke werkzaamheden schakelt het pensioenfonds een externe accountant of externe IT-auditor in om de datakwaliteit bij invaren te borgen?

WTP Q&A

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Voor welke werkzaamheden schakelt het pensioenfonds een externe accountant of externe IT-auditor in om de datakwaliteit bij invaren te borgen?

Antwoord:

Het pensioenfonds vraagt een externe accountant en/of externe IT-auditor om zowel vóór het vaststellen van het invaarbesluit en het implementatieplan als na de invaardatum werkzaamheden te verrichten. De aard en omvang van die werkzaamheden verschillen, zodat de pensioenuitvoerder twee verschillende opdrachten aan een externe accountant of externe IT-auditor geeft. Vóór het invaarbesluit bij DNB wordt ingediend laat de pensioenuitvoerder onderzoeken of het pensioenfondsbestuur op basis van de door de pensioenuitvoerder verrichte werkzaamheden in staat is gesteld een oordeel te vellen over de juistheid en de volledigheid van de voor invaren benodigde data. Na het invaren wordt de externe accountant gevraagd werkzaamheden uit te voeren die zijn gericht op de juistheid en volledigheid van de voor het invaren gemaakte berekeningen.

Toelichting:


Toetsmoment vóór het invaarbesluit

De externe accountant of externe IT-auditor wordt gevraagd om werkzaamheden te verrichten om het pensioenfondsbestuur in staat te stellen een oordeel te vellen over de juistheid en volledigheid van de relevante pensioendata vóór het invaarbesluit. De omvang en diepgang van die werkzaamheden en de te betrekken historische gegevens worden afgestemd op de door de pensioenuitvoerder opgestelde risicoanalyse ten aanzien van de datakwaliteit.

De precieze opdracht aan de accountant of externe IT-auditor komt in samenspraak met het fondsbestuur tot stand, maar betreft minimaal een opdracht in de vorm van de controlestandaard over overeengekomen specifieke werkzaamheden (bijvoorbeeld COS 4400N of een Richtlijn 4400; of een COS 3000/Richtlijn-3000A als een assurance-opdracht mogelijk is). Een externe accountant of externe IT-auditor wordt gevraagd een rapport op te maken over de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen zodat, in aanvulling op de eigen uitgevoerde werkzaamheden, het fondsbestuur zich een oordeel kan vormen over de datakwaliteit. Het onderzoek van de externe accountant of externe IT-auditor richt zich op alle data-elementen die relevant zijn voor het invaarbesluit en het daadwerkelijke invaren en houdt rekening met de fondsspecifieke risico’s die volgen uit de analyse die het pensioenfonds heeft gemaakt van de datakwaliteit.

Toetsmoment na invaardatum

Na invaardatum wordt een externe accountant gevraagd een oordeel te vellen over de juistheid en volledigheid van de transitie, waaronder ten minste de berekeningen die ten grondslag liggen aan de verdeling van vermogens en, indien van toepassing, het compensatiedepot, de solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve bij invaren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het werk dat binnen de organisatie al is verricht, bijvoorbeeld door de sleutelfunctiehouders en de certificerend actuaris. Pensioenfondsen zullen (een tweede) specifieke opdracht tot het uitvoeren van deze werkzaamheden geven. De omvang en reikwijdte van deze opdracht komen ook weer in onderling overleg tot stand, waarbij DNB verwacht dat een assurance-opdracht (zoals een COS 3000 of vergelijkbare standaard, resulterend in een redelijke mate van zekerheid) voor dit onderdeel wordt uitgevoerd.

DISCLAIMER

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Relevante wet- en regelgeving:

  • Artikel 46 besluit uitvoering Pw en Wvb

Ontdek gerelateerde artikelen