Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat doet een pensioenfonds om de datakwaliteit bij invaren te borgen?

WTP Q&A

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wat doet een pensioenfonds om de datakwaliteit bij invaren te borgen?

Antwoord:

Om datakwaliteit te borgen identificeert en mitigeert het pensioenfonds de risico’s voor de datakwaliteit, bijvoorbeeld door de data te controleren en te corrigeren; ook de historische data van pensioendeelnemers. Een pensioenfonds maakt een eigen beoordeling van de datakwaliteit. Hierbij maakt het pensioenfonds mede gebruik van een rapportage die de externe accountant of externe IT-auditor specifiek hiervoor opstelt. Gesignaleerde tekortkomingen die impact hebben op invaarberekeningen, worden voorafgaand aan het invaarbesluit opgelost. Overige tekortkomingen worden voor invaardatum geadresseerd. Een pensioenfonds toont aan dat de datakwaliteit voor, tijdens en na de transitie geborgd is.

Bij het invaren worden de pensioenaanspraken omgezet naar individuele pensioenvermogens. Voor het invaren is het cruciaal dat de datakwaliteit op orde is en dat het pensioenfonds expliciet kan aantonen dat de voor het invaren relevante pensioendata juist, volledig en reproduceerbaar zijn. Zie hiervoor ook Q&A: Welke eisen worden er gesteld aan de juistheid en volledigheid van de data?

Toelichting:

Artikel 46 Besluit uitvoering Pw en Wvb vereist dat een pensioenfonds de risico’s identificeert. Ook beoordeelt een pensioenfonds de beschikbaarheid van alle – voor invaren – benodigde data en de datakwaliteit vóór, tijdens en na de transitie.

Als een pensioenfonds besluit tot invaren, dient het pensioenfondsbestuur zich een oordeel te vormen over de (inhoudelijke) juistheid en volledigheid van de relevante pensioendata die nodig zijn voor de transitie. Voor deze oordeelsvorming is het nodig om voorafgaand aan het indienen van het implementatieplan werkzaamheden uit te voeren. Vervolgens geeft het pensioenfonds een externe accountant of externe IT-auditor specifiek opdracht om onafhankelijk werkzaamheden te verrichten naar de datakwaliteit. De resultaten van de verrichte werkzaamheden legt de externe accountant of externe IT-auditor vast in een rapport. Op basis van de eigen werkzaamheden en de bevindingen van de accountant of IT-auditor vormt het pensioenfondsbestuur een oordeel over de datakwaliteit. Het pensioenfonds neemt dit rapport, een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en de eigen oordeelsvorming van het fondsbestuur op in het implementatieplan of stuurt dat tegelijkertijd mee.

In het implementatieplan geeft het pensioenfonds aan hoe de beheersing van datakwaliteit is geborgd. Het pensioenfonds licht in het implementatieplan toe hoe de door de accountant of externe IT-auditor gerapporteerde bevindingen worden opgevolgd. Die toelichting laat zien wat de impact is van de bevindingen voor het invaarbesluit en hoe en wanneer deze bevindingen zijn opgelost, zodat het invaarbesluit wordt genomen op basis van de juiste berekeningen en vóór het daadwerkelijke invaren de juiste en volledige data beschikbaar zijn. Dit betekent dat:

  • Bevindingen die wijzen op tekortkomingen in de data, waardoor de voor het invaarbesluit benodigde berekeningen een onjuist beeld kunnen geven, vóór het nemen van het invaarbesluit zijn opgelost
  • Overige bevindingen voor de beoogde invaardatum zijn opgelost

Artikel 46 Besluit uitvoering Pw en Wvb vereist dat het pensioenfonds na het daadwerkelijke invaren nagaat of de transitie juist en volledig heeft plaatsgevonden. Hiertoe laat deze een onderzoek uitvoeren door een extern accountant naar de juistheid en volledigheid van de transitie waaronder de berekeningen die ten grondslag liggen aan de verdeling van vermogens en, indien van toepassing, op het compensatiedepot, de solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve bij invaren. Als na het invaren nieuwe bevindingen worden geconstateerd ten aanzien van de datakwaliteit, bijvoorbeeld door de werkzaamheden van de externe accountant, worden deze bevindingen in het kader van de beheerste en integere uitvoering gecorrigeerd.

DISCLAIMER

Q&A’s bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving. Voor een nadere toelichting op de status van de beleidsuitingen van DNB zie de Leeswijzer beleidsuitingen DNB op Open Boek Toezicht.

Relevante wet- en regelgeving:

  • Artikel 46 Besluit uitvoering Pw en Wvb