Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A Wanneer is sprake van een melding van een beoogde interne collectieve waardeoverdracht (invaarmelding) als bedoeld in artikel 150m Pensioenwet?

WTP Q&A

Vraag:

Wanneer is sprake van een melding van een beoogde interne collectieve waardeoverdracht (invaarmelding) als bedoeld in artikel 150m Pensioenwet (Pw)?

Gepubliceerd: 20 oktober 2023

Laatste update: 30 oktober 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

De melding wordt geacht te zijn gedaan (ingediend) als bedoeld in artikel 150m, tweede lid, Pw indien er voldaan is aan twee cumulatieve voorwaarden:

  • het pensioenfonds heeft de melding elektronisch ingediend via het formulier ‘Melding invaarbesluit en implementatieplan pensioenfondsen’ via ‘Mijn DNB dienst toezicht aanvragen’ van DNB;

  • het pensioenfonds heeft minimaal alle gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling melden interne collectieve waardeoverdracht bij transitie Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ingediend.

Zie ook de factsheet proces behandeling invaarmelding door DNB 

Toelichting:

Artikel 150m, tweede lid, Pw bepaalt dat De Nederlandsche Bank (DNB) een proces inricht voor de invaarmelding en voorschrijft welke stukken daarvoor benodigd zijn. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in de Regeling melden interne collectieve waardeoverdracht pensioenfondsen bij transitie (Regeling). De Regeling kunt u hier vinden. 

De invaarmelding moet elektronisch worden gemeld bij DNB via het door DNB voorgeschreven digitaal loket. Op grond van artikel 3 van de Regeling moet de melding bij DNB worden ingediend via het formulier ‘Melding invaarbesluit en implementatieplan pensioenfondsen’ via ‘Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen’ van DNB.

Uit artikel 4, tweede lid, van de Regeling volgt dat de invaarmelding wordt geacht te zijn ingediend op het moment dat minimaal alle gegevens uit artikel 4, eerste lid, van de Regeling aan DNB zijn verstrekt. Als de invaarmelding compleet is, dan start de beoordelingstermijn voor DNB . Informatie over het proces van beoordeling van een invaarmelding door DNB waaronder de controlefase waarin DNB beoordeelt of de invaarmelding compleet is, vindt u hier.

Artikel 150m, tweede lid, Pw bepaalt dat een pensioenfonds de invaarmelding onverwijld nadat het besluit tot invaren is genomen moet melden bij DNB. In de Regeling schrijft DNB voor dat de melding van de voorgenomen waardeoverdracht uiterlijk binnen twee weken na besluitvorming door het pensioenfonds bij DNB dient te worden ingediend. Tussen deze melding en de datum van de beoogde waardeoverdracht moet in ieder geval zes maanden liggen, maar kan ook langer zijn. Binnen de beoordelingsperiode kan DNB een verbod opleggen. Zie ook de Q&A Beoordelingstermijn DNB bij invaarbesluiten.

Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Wettelijk kader:

  • Artikel 150m Pensioenwet 
  • Artikel 145l Wvb
  • Artikel 4 Regeling melden interne collectieve waardeoverdracht pensioenfondsen bij transitie