Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Zienswijze door pensioendeelnemers en polishouders op specifieke DNB besluiten

Factsheet

Pensioendeelnemers en polishouders kunnen onder bepaalde voorwaarden een zienswijze geven voordat De Nederlandsche Bank (DNB) besluiten neemt. Deze mogelijkheid geldt niet voor alle besluiten die DNB neemt.

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Er zijn vijf soorten besluiten waarop een zienswijze ingebracht kan worden:

  1. DNB besluiten over een melding van een collectieve waardeoverdracht door een pensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een verzekeraar; zie: Collectieve waardeoverdracht
  2. DNB besluiten over een herstelplan van een pensioenfonds; zie: Herstelplan
  3. DNB besluiten over een melding van een collectieve waardeoverdracht door een pensioenfonds als bedoeld in artikel 150m Pensioenwet (invaren)
  4. DNB besluiten over een overbruggingsplan van een pensioenfonds (Overbruggingsplan)
  5. DNB besluiten over een portefeuilleoverdracht van waarde opbouwende levensverzekeringen (waaronder pensioenverzekeringen).

Waarom voor deze besluiten een zienswijze?

U kunt een zienswijze geven als u derde-belanghebbende bent. Dat is het geval als u als pensioendeelnemer of polishouder of verzekerde voldoende direct geraakt kunt worden in een persoonlijk, financieel belang bij een besluit van DNB. Bij de vijf hierboven genoemde soorten besluiten van DNB kan dat mogelijk aan de orde zijn.
Met pensioendeelnemers wordt bedoeld: deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden, zoals bedoeld in de Pensioenwet.

Het doel van het geven van een zienswijze

Het doel van een zienswijze door derde-belanghebbenden is dat DNB daarmee feiten verzamelt voor een goede en zorgvuldige voorbereiding van een besluit. DNB zal met de relevante informatie rekening houden bij het nemen van een besluit.

Het geven van een zienswijze is niet hetzelfde als het maken van bezwaar tegen een besluit van DNB. Zie ook: Bezwaar maken tegen een besluit van DNB.

Persoonlijk financieel nadeel

Een wettelijk vereiste voor het kunnen geven van een zienswijze als bedoeld in art. artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is dat pensioendeelnemers en polishouders moeten kunnen onderbouwen dat zij persoonlijk financieel nadeel zullen ondervinden van een besluit van DNB over één van de hierboven genoemde onderwerpen. Die onderbouwing kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie van het pensioenfonds of de verzekeraar waaruit blijkt wat de gevolgen van het besluit voor u als pensioendeelnemer of polishouder zullen zijn.

Voor pensioendeelnemers geldt daarnaast dat zij onderbouwd moeten kunnen uitleggen dat de deelnemersgroep waar zij deel van uitmaken, financieel nadeel ondervindt van het besluit van DNB. De reden daarvoor is dat DNB voor de hierboven genoemde besluiten met betrekking tot pensioenfondsen in de regel niet de gevolgen voor individuele pensioendeelnemers kan beoordelen. DNB moet vooral de gevolgen voor de verschillende deelnemersgroepen beoordelen.

Hoe kunt u een zienswijze geven?

U kunt een zienswijze geven door een formulier op Mijn DNB-Toezicht publiekscontact in te dienen. U kunt meer informatie vinden op de volgende pagina:

Voor de overige typen besluiten komt er binnenkort een formulier beschikbaar.

Wettelijke grondslag

Artikel 4:8 en 4:9 Algemene wet bestuursrecht

Wettelijke grondslag:

Artikel 4: 8 en 4:9 Algemene wet bestuursrecht