Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Collectieve waardeoverdracht

Waardeoverdracht is een handeling waarbij de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten wordt aangewend voor:

  • Andere pensioenaanspraken of pensioenrechten bij dezelfde of een andere pensioenuitvoerder.
  • Dezelfde pensioenaanspraken of pensioenrechten bij een andere pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht kan op collectieve basis plaatsvinden (collectieve waardeoverdracht) of op individuele basis (individuele waardeoverdracht). In deze factsheet zijn de beleidsuitingen van DNB opgenomen over collectieve waardeoverdracht.

De verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de pensioenuitvoerder is tevens de eerste stap in het proces dat het einde van het toezicht inluidt.

Collectieve waardeoverdracht

Bij een collectieve waardeoverdracht wordt de waarde van de pensioenaanspraken en pensioenrechten van alle of een deel van deelnemers overgedragen.

Een pensioenfonds is bevoegd om mee te werken aan een collectieve waardeoverdracht, indien aan de vereisten van artikel 83 Pensioenwet is voldaan. Indien een pensioenfonds liquideert, is pensioenfonds verplicht tot collectieve waardeoverdracht (artikel 84 Pensioenwet).

Het voornemen tot collectieve waardeoverdracht moet tenminste drie maanden voorafgaand aan de beoogde overdrachtsdatum aan DNB worden gemeld. DNB heeft de bevoegdheid om de voorgenomen collectieve waardeoverdracht te verbieden.

Internationale collectieve waardeoverdracht van of naar een Nederlands pensioenfonds of premiepensioeninstelling

Als gevolg van de implementatie van de EU-Richtlijn (EU 2016/2341) betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, zijn de bestaande voorwaarden voor een internationale CWO binnen de Europese Unie verduidelijkt en aangevuld.

Hieronder zijn voor CWO’s van een pensioenfonds of ppi naar een pensioeninstelling in een andere lidstaat een Q&A en een procesbeschrijving opgenomen. Voor de omgekeerde situatie, een CWO van een pensioeninstelling in een andere lidstaat naar een pensioenfonds of ppi, is ook een Q&A en een procesbeschrijving opgenomen.

Ontdek gerelateerde artikelen