Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Niet langer voldoen aan minimum vereisten voor ratingsystemen

Factsheet

Gepubliceerd: 14 juli 2009

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Trekt DNB altijd onmiddellijk de toestemming voor het gebruik van de interne modellen methode (IRB) in, indien de financiële onderneming niet langer voldoet aan de minimumvereisten voor het gebruik van rating systemen?

Antwoord:

DNB heeft de bevoegdheid om de toestemming voor gebruik van de IRB-benadering in te trekken. In het geval de financiële onderneming niet langer voldoet aan de minimumvereisten voor het gebruik van rating systemen, zullen in beginsel de financiële onderneming en DNB bezien of het model bijgesteld kan worden.

Afdeling 3.6 van de Regeling solvabiliteitseisenkredietrisico en grote posities Wft 2010schrijft voor dat een model voldoende voorspelkracht moet bieden. In de toelichting bij artikel 3:88 is beschreven dat in de modelvalidatie mede naar de mate van objectiviteit en conservatisme dat in de ratingsystemen wordt gehanteerd moet worden gekeken. Uiteindelijk is objectiviteit in de vorm van voldoende voorspelkracht gewenst.

Als het model niet voldoet aan afdeling 10.2 van het Besluit prudentële regels Wft, is de financiële onderneming in beginsel verplicht om ingevolge artikel 69, zevende lid, van het Besluit prudentiële regels Wft een plan in te dienen om zo spoedig mogelijk opnieuw aan de IRB eisen te voldoen. Waar dit doel van opnieuw voldoen (tijdelijk) niet gerealiseerd wordt kan middels conservatisme worden gecorrigeerd. Wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat een model tot te lage risico-inschattingen leidt, dan zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn het model onmiddellijk te verbeteren. Strikt genomen zou de financiële onderneming dan geen gevalideerd model meer hebben. Door het toevoegen van een zekere mate van conservatisme in de risico-parameters kan deze situatie tijdelijk worden gecorrigeerd. Van de financiële onderneming wordt wel verwacht dat zij voortvarend werkt aan verbetering van het model.

Aanpassing van parameters

Tot het moment dat deze verbetering is doorgevoerd zal zij echter extra conservatisme mee moeten nemen in haar risico-inschattingen. DNB kan hiertoe desnoods een aanwijzing geven. DNB ziet bij voorkeur dat conservatisme aangebracht wordt in de risicoparameter (PD, LGD of CCF/EAD) die niet goed wordt ingeschat, maar kan ten behoeve van rapportage en berekening van de solvabiliteitsratio mogelijkerwijs ook ermee instemmen dat het bedrag dat zou resulteren uit deze aanpassing tijdelijk direct wordt verwerkt in ID 2.1.2. van de Capital Adequacy (CA) template in COREP.