Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proportionele toepassing Rbb categorieën Identified Staff

Q&A

Gepubliceerd: 13 december 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wanneer en hoe kan de Rbb proportioneel worden toegepast op verschillende categorieën van Identified Staff?

Antwoord:

Voor de gehele Identified Staff geldt een verzwaard regime voor Identified Staff-risicobeheersing. Dit regime kan echter anders worden ingericht voor verschillende categorieën binnen deze Identified staff. De gronden op basis waarvan dit onderscheid tussen de verschillende categorieën Identified Staff gemaakt zijn, moeten altijd gemotiveerd en transparant zijn. Ook moet zijn voldaan aan de algemene voorwaarden voor proportionele toepassing van de Rbb.

De gronden op basis waarvan de Rbb proportioneel kan worden toegepast voor verschillende categorieën binnen de Identified Staff zijn dezelfde als die gelden voor proportionele toepassing van de Rbb op een onderneming als geheel. In aanvulling daarop kunnen de volgende gronden worden aangewend.

  • De mate van senioriteit van de betreffende (categorie) Identified Staff-medewerk(s) binnen de onderneming. Hier werkt proportionele toepassing twee kanten op: voor de meest seniore medewerkers dient gezien de hogere verantwoordelijkheid een zwaarder regime te gelden dan voor ondergeschikten. Onderdeel hiervan is dat minimaal 60% van de ontvangen variabele beloning dient te worden onderworpen aan een passende retentie en deferral periode.
  • De grootte van de verplichtingen die de betreffende categorie Identified Staff-medewerkers aan mag gaan namens de onderneming. Het gaat hierbij om de omvang van bijvoorbeeld transacties of te sluiten deals die de betreffende medewerker kan uitvoeren zonder hiervoor vooraf toestemming nodig te hebben.
  • De grootte van de groep Identified Staff-medewerkers die alleen als collectief door hun werkactiviteiten een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de onderneming.
  • Het business model van de activiteit van de onderneming waartoe de betreffende categorie Identified Staff-medewerkers behoort. Bijvoorbeeld wanneer er bij één activiteit een variabele beloning kan worden toegekend als aanvulling op het vaste inkomen, maar waar bij andere onderdelen sprake kan zijn van een winstdelingsregeling. Zou dit het geval zijn, dan is het denkbaar dat de beheersingsinstrumenten uit de Rbb bij de eerste activiteit anders worden toegepast dan bij de tweede.
  • De verhouding tussen het vast en variabel salaris en/of totale beloning die een categorie Identified Staff-medewerkers ontvangt. Wanneer een bepaalde categorie Identified Staff-medewerkers een variabele beloning van niet meer dan één maandsalaris én niet meer dan €10.000 kan ontvangen, kan deze categorie worden vrijgesteld van een verzwaard beheersingsregime.Voor de overige Identified Staff medewerkers geldt dat:
    • naarmate het variabel salaris ten opzichte van de vaste component stijgt, dienen ook de te treffen beheersingsmaatregelen te worden verzwaard. Wanneer de variabele component van het salaris bijvoorbeeld een omvang heeft van 150% van de vaste component, zal tenminste 50% hiervan voorwaardelijk moeten worden toegekend (deferred). Wanneer de variabele component van het salaris de maximale omvang heeft van 200% keer van de vaste component, zal tenminste 60% hiervan moeten worden uitgesteld.
    • Wanneer een bepaalde categorie Identified Staff-medewerkers qua (variabel) salaris in dezelfde ‘remuneration bracket’ valt als hoogste management, het senior management en/of de overige risktakers, dan moet deze groep ook onder hetzelfde beheersingsregime vallen.

Ontdek gerelateerde artikelen