Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het recht op inzage is het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dat recht is neergelegd in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie
Het recht op rectificatie is het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Het recht op rectificatie is neergelegd in artikel 16 AVG. Dat recht komt u toe als uw persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, onjuist of onvolledig zijn.

Recht op wissing
Het recht op wissing is het recht om ‘vergeten’ te worden en is neergelegd in artikel 17 AVG. U kunt verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

  • DNB heeft de persoonsgegevens volgens u niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor DNB de persoonsgegevens heeft verzameld.
  • DNB verwerkt persoonsgegevens op basis van uw toestemming, maar u trekt die toestemming in.
  • U heeft terecht bezwaar gemaakt tegen de verwerking.
  • DNB verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn van iemand die jonger is dan 16 jaar en zijn verzameld via een app of website (een ‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Er gelden uitzonderingen op het recht van wissing. U heeft bijvoorbeeld geen recht op wissing van uw persoonsgegevens als DNB wettelijk verplicht is de persoonsgegevens te verwerken of de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de publieke taak van DNB.

Recht op beperking
Het recht op beperking van de verwerking is neergelegd in artikel 18 AVG. Het betreft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

  • U heeft aangegeven dat DNB volgens u onjuiste persoonsgegevens verwerkt. U kunt DNB in dat geval verzoeken deze persoonsgegevens niet te gebruiken gedurende de periode waarin DNB de juistheid van de persoonsgegevens controleert.
  • DNB verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, maar u wilt niet dat DNB de gegevens wist (bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wilt opvragen).
  • DNB heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering (bijvoorbeeld voor een juridische procedure waarbij u betrokken bent).
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. In afwachting van de beoordeling van uw bezwaar door DNB kunt u verzoeken om beperking van de betreffende verwerking.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is neergelegd in artikel 20 AVG. Het betreft het recht op ‘dataportabiliteit’. U kunt DNB verzoeken uw gegevens aan u over te dragen, bijvoorbeeld zodat u deze gegevens vervolgens makkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie. U kunt DNB ook vragen om gegevens rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen. Dit recht komt u toe als DNB uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het recht van bezwaar is neergelegd in artikel 21 AVG. U kunt bezwaar maken tegen waar DNB uw persoonsgegevens verwerkt op grond van haar publieke taak en op grond van een gerechtvaardigd belang. DNB beoordeelt vervolgens of uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen dan het belang van DNB om de persoonsgegevens te verwerken. Ook kan DNB het bezwaar afwijzen omdat de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor een rechtsvordering. Bij een gegrond bezwaar stopt DNB met de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een door u verleende toestemming op elk moment intrekken.

 

Beperkingen van uw rechten
DNB is niet altijd verplicht uitvoering te geven aan een verzoek om inzage, rectificatie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid of aan een ingediend bezwaar. Uw rechten kunnen worden beperkt als dat noodzakelijk is voor het waarborgen van een ander belang. Dat is bijvoorbeeld het geval als uitoefening van uw rechten de effectiviteit van het toezicht van DNB op financiële instellingen in gevaar kan brengen of als dat tot risico’s voor het monetaire stelsel leidt. De (andere) belangen die in de weg kunnen staan aan de uitoefening van uw rechten, staan opgesomd in artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Note: DNB gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en doelen die daarmee verenigbaar zijn.

Besluiten DNB en bezwaarschrift
Indien u uw rechten uitoefent zal DNB een besluit nemen inzake een verzoek. Als u het niet eens bent met een besluit van DNB dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat DNB met de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. De mogelijkheid om een klacht in te dienen is neergelegd in artikel 77 AVG.

Contactgegevens
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u uw recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid of bezwaar uitoefenen? Neem dan contact op met de Privacy office van DNB.

U kunt ook gebruikmaken van onze standaardformulieren om uw verzoek in te dienen:

Zorg dat DNB u identiteit voldoende kan vaststellen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar identificerende gegevens die DNB reeds van u heeft of stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter identificatie. DNB adviseert hierbij gebruikmaken van de “veilige Kopie ID” app van de Rijksoverheid. In geval uw verzoek betrekking heeft op gevoelige gegevens kan DNB om additionele informatie vragen teneinde uw identiteit met zekerheid vast te stellen.  Wanneer DNB uw identiteit niet met voldoende zekerheid kan vaststellen, is het mogelijk dat uw verzoek niet in behandeling kan worden genomen.

U kunt het Privacy office en de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via e-mail: privacy@dnb.nl.

U kunt ook een brief sturen:

De Nederlandsche Bank
T.a.v. Privacy office
Postbus 98
1000 AB  Amsterdam

Algemene contactinformatie van DNB vindt u hier.