Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Premieovereenkomst, premieregeling en variabele uitkering

Factsheet

Gepubliceerd: 09 december 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

In een premieovereenkomst of premieregeling, voorheen ook wel beschikbare premieregeling genoemd, staat de premie centraal. Dit in tegenstelling tot uitkeringsovereenkomsten of uitkeringsregelingen die primair zijn gericht op de hoogte van het toegezegde pensioen. Er zijn drie soorten premieovereenkomsten. In 2016 is nog een nieuw pensioentype geïntroduceerd: de variabele uitkering. Per type regeling kunnen andere vereisten gelden.

Introductie variabele uitkering

Het wettelijk kader voor premieregeling, premieovereenkomst en kapitaalovereenkomst (hierna: premieregelingen) is per 1 september 2016 gewijzigd. Het kapitaal dat in deze regelingen wordt opgebouwd, hoeft sindsdien op de pensioendatum niet altijd meer in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook worden gebruikt voor de financiering van een variabele uitkering.

De wetswijziging in 2016 heeft in principe voor alle pensioenuitvoerders die een (verplichtgestelde) premieregeling uitvoeren gevolgen. De Pensioenwet schrijft namelijk voor dat pensioenuitvoerders:

  • deelnemers in elk geval voorafgaand aan de pensioendatum de keuze geven tussen een vaste of een variabele uitkering;
  • deelnemers informeren over het shoprecht, indien de pensioenuitvoerder zelf alleen vaste of alleen variabele uitkeringen uitvoert; en
  • de beleggingsmix aanpassen aan de voorkeur van de deelnemer voor een vaste dan wel een variabele uitkering.

Alleen voor zover premieregelingen worden uitgevoerd waarvoor geen shoprecht geldt, gelden bovenstaande consequenties niet. Zie hiervoor de Q&A Shoprecht bij premie- en kapitaalovereenkomsten in de Pw.

Prudent person, beleggen en risicohouding premieregelingen

In de lagere regelgeving is toepassing van de prudent person regel verduidelijkt voor premieregelingen en variabele uitkeringen. Ook het begrip risicohouding is nader ingevuld als vertrekpunt voor het beleggingsbeleid voor dit type regelingen. De risicohouding voor premieregelingen wordt door de pensioenuitvoerder vastgesteld op basis van de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s. Tot 1 januari 2019 mag ook nog gebruik gemaakt worden van de tijdelijke regeling. De door de pensioenuitvoerder vastgestelde risicohouding is uitgangspunt voor het uit te voeren beleggingsbeleid in de premieregeling. Periodiek wordt getoetst of het beleggingsbeleid past bij de vastgelegde risicohouding.

Scenario’s voor informatieverstrekking premieregelingen en variabele uitkeringen

Op grond van de tijdelijke regeling informatieverstrekking, opgenomen in artikel 54 Besluit uitvoering Pw en Wvb, stelt DNB scenario’s beschikbaar. Deze scenario’s moeten pensioenuitvoerders van een premieregeling en variabele uitkering gebruiken voor de informatie over de hoogte van een variabel pensioen en de daaraan verbonden risico’s.

Vanaf 1 januari geldt dat pensioenuitvoerders voor de informatieverstrekking de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s moeten toepassen in plaats van de tijdelijke regeling. Zie hiervoor de Q&A Informatieverstrekking variabel pensioen op basis van de rekenmethodieken voor weergave van ouderdomspensioen in scenario’s.

Shoprecht bij premie- en kapitaalovereenkomsten

Niet onder alle omstandigheden heeft een deelnemer het recht om op pensioendatum bij een andere pensioenuitvoerder een uitkering in te kopen. Zie de nadere uiteenzetting in onderstaande factsheet.

Vaste daling of stijging bij een variabele pensioenuitkering

De Pensioenwet biedt de optie om de hoogte van de variabele pensioenuitkering te variëren door een uiterlijk op de ingangsdatum vastgestelde periodieke vaste daling of stijging. De vaste daling is aan een aantal nadere regels gebonden.

Besluitvormingsproces opdrachtaanvaarding en ontwikkeling premieregelingen

In twee Q&A’s wordt ingegaan op besluitvormingsprocessen bij de introductie van een nieuwe premieregeling. De Q&A voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen is gericht op het productontwikkelingsproces en gebaseerd op de Wft en de Pensioenwet. De Q&A voor pensioenfondsen richt zich op aanvaarding van een nieuwe regeling en is gebaseerd op de Pensioenwet.

Besluitvormingsproces opdrachtaanvaarding en ontwikkeling premieregelingen

In twee Q&A’s wordt ingegaan op besluitvormingsprocessen bij de introductie van een nieuwe premieregeling. De Q&A voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen is gericht op het productontwikkelingsproces en gebaseerd op de Wft en de Pensioenwet. De Q&A voor pensioenfondsen richt zich op aanvaarding van een nieuwe regeling en is gebaseerd op de Pensioenwet.

Ontdek gerelateerde artikelen