Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

20 oktober 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Pensioenfondsen moeten hun organisatie zó inrichten dat een beheerste bedrijfsvoering gewaarborgd is. Dat betekent dat het pensioenfonds risico’s die bestaan bij de uitvoering van pensioenregelingen in kaart brengt en beleid formuleert om deze risico’s te beheersen. Zie ook de Q&A van DNB over integraal risicomanagement.

Risico’s van krimpende en gesloten pensioenfondsen

Krimpende pensioenfondsen zijn pensioenfondsen waarbij het aantal actieve deelnemers relatief beperkt is en gestaag verder afneemt. Gesloten fondsen hebben geen actieve deelnemers. De horizon van een krimpend of gesloten fonds is beperkt. Hierdoor lopen krimpende en gesloten fondsen een aantal specifieke risico’s.

IT risico’s

Pensioenfondsen maken in hun bedrijfsvoering gebruik van informatietechnologie (IT). Pensioenfondsen moeten de IT risico’s goed beheersen. Pensioenfondsen hebben een verantwoordelijkheid om - de eigen omstandigheden in aanmerking nemende - op basis van een eigen analyse de juiste beheersing van IT risico’s te ontwerpen en in te richten.

Hieronder heeft DNB een aantal beleidsuitingen voor pensioenfondsen over IT opgenomen.

Robuuste pensioenadministratie

DNB heeft onderzocht in hoeverre het pensioenbeheer van pensioenfondsen voldoet aan (aspecten van) beheerste en integere bedrijfsvoering en aan de wettelijke regels over uitbesteding. Naast governance, uitbesteding, deskundigheid en management- en verantwoordingsinformatie heeft DNB ook de beheersing van de bedrijfs- en IT-processen, inclusief borging van de datakwaliteit, beoordeeld.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft DNB een good practice uitgebracht. De voorbeelden zoals genoemd in de good practice zijn bedoeld voor pensioenfondsen en hun pensioenuitvoerders en dragen bij aan het beheersen van de pensioenadministratie. Hiermee wil DNB een bijdrage leveren aan de bevordering van de beheersing en wendbaarheid van de pensioenadministratie.

 

Integriteitsrisico’s

Integriteit is – naast soliditeit - een voorwaarde voor een gezond financieel stelsel. Daarom heeft beheersing van de integriteitsrisico’s een wettelijke grondslag in de Pensioenwet.

Het belangrijk dat fondsen het integriteitrisico continu zoveel mogelijk beperken. Daarvoor moet het fonds op systematische wijze een analyse maken van de risico’s. En daarop het beleid vaststellen. De integere uitoefening van het bedrijf maakt onderdeel uit van de beheerste bedrijfsvoering van een pensioenfonds.

Hieronder vindt u enkele beleidsuitingen aan met betrekking tot integriteitsrisico’s van pensioenfondsen.

Sancties

Sancties zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de nationale overheid.

Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Of om verandering te brengen in beleid wanneer wettelijke of democratische beginselen niet worden nageleefd. Sancties zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme.

Sanctiewet

De Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 van AFM en DNB biedt pensioenfondsen onder andere een kader om maatregelen te treffen. Er zijn twee soorten (financiële) sancties: een gebod tot het bevriezen van tegoeden en een verbod of restricties op het verlenen van financiële diensten. Deze sancties zien toe op het voorkomen van ongewenste handel (embargo’s) en het bestrijden van terrorisme.

Met deze maatregelen waarborgen pensioenfondsen dat zij in staat zijn relaties te identificeren die overeenkomen met (rechts)personen en entiteiten zoals bedoeld in de Sanctieregelgeving.

Hieronder heeft DNB beleidsuitingen opgenomen met betrekking tot de Sanctiewet.

sector

  • Pensioenfondsen