Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Eigen Vermogen - Pensioenfondsen

Factsheet

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht waardoor opbouw van pensioen alleen in premieregelingen mogelijk is. Tot uiterlijk 1 januari 2027 (dit wordt mogelijk 1 januari 2028 op basis van een concept wetsvoorstel) kan op grond van overgangsrecht nog pensioen worden opgebouwd in al bestaande pensioenregelingen, zoals uitkeringsovereenkomsten.

Gepubliceerd: 27 augustus 2015

Laatste update: 18 juni 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

De Wtp wijzigt niet het wettelijk kader rondom het eigen vermogen van pensioenfondsen. De twee solvabiliteitsvereisten blijven van toepassing; het Vereist Eigen Vermogen (VEV) en het Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Wel heeft de Wtp gevolgen voor de toepassing van deze wettelijke eisen.

DNB heeft in een aantal factsheets en Q&A’s beschreven en verduidelijkt hoe het VEV en MVEV moeten worden berekend.

Vereist Eigen Vermogen (VEV)

De hoogte van het VEV is afhankelijk van de mate waarin een pensioenfonds risico’s loopt. De eisen voor het VEV zijn vooral relevant als een pensioenfonds pensioenregelingen uitvoert met pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds. Bijvoorbeeld als het pensioenfonds een uitkeringsovereenkomst uitvoert of als het pensioenfonds een flexibele premieregeling uitvoert waarbij de pensioengerechtigden voor een vaste uitkering kiezen die door het pensioenfonds wordt uitgevoerd. Of de wettelijke eisen van het VEV ook in de toekomst van toepassing blijven op een pensioenfonds hangt zodoende af van de contractkeuze en of wordt ingevaren.

Voor de vaststelling van het VEV geldt een standaardmodel zoals opgenomen in artikel 12 Besluit Financieel Toetsingskader (Besluit FTK) en nader uitgewerkt in de artikelen 24 e.v. van de Regeling Pw en Wvb. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een (partieel) intern model. Voor de toepassing van het standaardmodel heeft DNB enkele Q&A’s opgesteld.

Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV)

Pensioenfondsen moeten een MVEV aanhouden, artikel 11 Besluit FTK. De hoogte van het MVEV zal in veel gevallen lager zijn als pensioenfondsen overgaan op de uitvoering van premieregelingen in plaats van uitkeringsovereenkomsten.

Voor de berekening van de hoogte van het MVEV heeft DNB een Q&A opgesteld.

Deze factsheet is geactualiseerd per 18 juni 2024 in verband met de inwerkingtreding van de Wtp. De inleiding is toegevoegd en de oorspronkelijke tekst is flink ingekort. Een deel van de beleidsuitingen over het VEV zijn ingetrokken omdat deze geen toegevoegde waarde meer hebben. Het intrekken van deze beleidsuitingen houdt geen beleidswijziging van DNB in.

DISCLAIMER

Beleidsuitingen bieden nader inzicht in de beleidspraktijk van DNB doordat we daarin wettelijke toezichtregels interpreteren. Onder toezicht staande instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wet- of regelgeving voldoen. Instellingen moeten daarbij wel gemotiveerd aan DNB kunnen aantonen dat zij met hun invulling voldoen aan de wet- of regelgeving.

Voor een nadere toelichting op de status van deze uiting kunt u de Leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen. 

Ontdek gerelateerde artikelen