Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Eigen Vermogen - Pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 27 augustus 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Op de balans van een pensioenfonds zijn de belangrijkste posten het vermogen (de bezittingen), de verplichtingen (technische voorzieningen) en het eigen vermogen. Er gelden twee solvabiliteitsvereisten: het Vereist Eigen Vermogen (VEV) en het Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV).

De verhouding tussen het vermogen van de bij het pensioenfonds ondergebrachte pensioenregelingen en de technische voorzieningen van het pensioenfonds, is de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Naast het eigen vermogen kunnen pensioenfondsen bestemmingsdepots aanhouden. Dat zijn beheerde gelden voor een speciaal doel. Die vallen buiten de dekkingsgraad.

DNB heeft in een aantal factsheets en Q&A’s beschreven en verduidelijkt hoe het Vereist Eigen vermogen en het Minimum Vereist Eigen Vermogen moet worden berekend. Hoe omgegaan moet worden met bestemmingsdepots en andere bijzondere balansposten. En hoe achtergestelde leningen onderdeel van het eigen vermogen kunnen zijn. Ook wordt ingegaan op het vaststellen van de beleidsdekkingsgraad.

Vereist Eigen Vermogen

De hoogte van het Vereist Eigen Vermogen is afhankelijk van de mate waarin een pensioenfonds risico’s loopt. Oogmerk van het eigen vermogen is er voor te zorgen dat de pensioenverplichtingen met voldoende mate van zekerheid kunnen worden nagekomen. Voor de vaststelling van het VEV geldt een standaardmodel. Er kan ook gebruik worden gemaakt van (aanvullende) partiële modellen of een intern model.

Minimum Vereist Eigen Vermogen 

Pensioenfondsen moeten een Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV) aanhouden. Er zijn in een tekortsituatie enkele specifieke bepalingen van kracht rondom dit MVEV (zie ook thema Herstelplan). Meer informatie:

Beleidsdekkingsgraad 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen dat in het kader van de (nominale) pensioenverplichtingen wordt aangehouden en technische voorzieningen die de pensioenverplichtingen representeren. Pensioenfondsen moeten hun beleidsbeslissingen baseren op de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.

Bestemmingsdepots 

Sommige pensioenfondsen hanteren speciale depots voor indexatie of toekomstige premies. Ook zijn er fondsen die als toegestane nevenactiviteit gelden van sociale partners voor Vut Prepensioen Levensloop (VPL) beheren. Meer informatie:

Achtergestelde leningen 

Het eigen vermogen van een pensioenfonds wordt voornamelijk gevormd door reserves. Maar achtergestelde leningen kunnen ook een bestanddeel zijn waaruit het eigen vermogen wordt gevormd. Meer informatie:

Ontdek gerelateerde artikelen