Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vrijstelling vergunningplicht

Factsheet

Iedereen die in Nederland bedrijfsmatig elektronisch geld uitgeeft, heeft daarvoor een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) of moet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. De vrijstelling is mogelijk voor ‘kleine’ elektronischgeldinstellingen. Nadat aan DNB is aangetoond dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en na inschrijving in het openbaar register van DNB, mag de elektronischgeldinstelling actief zijn in Nederland zonder te beschikken over een vergunning.

Gepubliceerd: 28 februari 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

U kunt DNB verzoeken om u als vrijgestelde elektronischgeldinstelling te laten inschrijven in het openbaar register van DNB. Dit doet u via een kennisgeving. U kunt uw kennisgeving indienen via het Digitaal loket Toezicht. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u (of uw adviseur) eHerkenning nodig.

Om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling, stelt u eerst vast of uw onderneming volgens de Wet op het financieel toezicht (artikel 1:1) daadwerkelijk een elektronischgeldinstelling is. Zie: Definitie elektronischgeldinstelling. Bij uw kennisgeving vragen wij u juridisch te onderbouwen of een onderneming gekwalificeerd kan worden als elektronischgeldinstelling. Wij adviseren u hierbij de hulp in te schakelen van een expert. Bijvoorbeeld een juridisch adviseur. In de praktijk zien we namelijk dat de ingediende kennisgeving vaker volledig en kwalitatief beduidend beter is als de onderneming zich laat bijstaan door een expert. Een complete en goed onderbouwde kennisgeving kunnen wij sneller en beter beoordelen.

Voorwaarden vrijstelling

DNB kan u alleen als vrijgestelde elektronischgeldinstelling inschrijven in het openbaar register als u ook aantoont dat u aan bepaalde voorwaarden uit de Vrijstellingsregeling Wft voldoet. Kort gezegd gelden de volgende voorwaarden voor de vrijstelling:

  • Uw onderneming geeft alleen elektronisch geld uit via een betaalinstrument of een rekening voor elektronisch geld waarop maximaal een bedrag van EUR 150 tegelijk kan worden opgeslagen. 
  • Het totale bedrag aan uitstaande verplichtingen in verband met de uitgifte van elektronisch geld is niet hoger dan EUR 5.000.000. 
  • De personen die het beleid van de onderneming bepalen of medebepalen, zijn personen zonder antecedenten. Dit zoals bedoeld in het Besluit prudentiële regels Wft (artikel 6, onderdelen a, b, d) voor zover deze betrekking hebben op het witwassen van geld, terrorismefinanciering of vermogensmisdrijven, of als misdrijf aangemerkte overtredingen van financiële toezichtwetgeving.
  • De prestaties die de onderneming ontvangt in ruil voor het elektronisch geld kunnen door de onderneming worden zeker gesteld. Deze zekerstelling kan plaatsvinden door gebruik te maken van een stichting derdengelden, door te beschikken over een verzekeringspolis of een garantie van een verzekeraar of bank.
  • Uw onderneming geeft geen elektronisch geld uit via agenten.

Inschrijving in register

Nadat u zelf hebt vastgesteld dat u als elektronischgeldinstelling aan alle voorwaarden van de Vrijstellingsregeling Wft voldoet, kunt u DNB verzoeken uw onderneming als vrijgestelde elektronischgeldinstelling in te schrijven in het openbaar register. Dit doet u door het kennisgevingsformulier via het Digitaal Loket Toezicht volledig in te vullen én alle gevraagde bijlagen toe te voegen.

DNB gaat vervolgens na of u een elektronischgeldinstelling bent. En zo ja, of u aan alle voorwaarden van de vrijstellingsregeling voldoet. Is dit het geval? Dan kan DNB uw onderneming inschrijven als vrijgestelde elektronischgeldinstelling in het openbaar register van DNB, waarna u de bedoelde diensten kunt gaan verrichten. Is dit niet het geval? Houd er dan rekening mee dat u mogelijk vergunningplichtig bent en hierop tijdig actie moet ondernemen.

Belangrijk om te weten: als uw onderneming als vrijgestelde elektronischgeldinstelling wordt ingeschreven in het openbaar register van DNB, betekent dit niet dat u onder regulier toezicht van DNB komt te staan. Daarom is het van belang dat wanneer u op uw website, in uw correspondentie of in andere uitingen verwijst naar de inschrijving in het openbaar register van DNB, u daarbij steeds expliciet vermeldt dat de onderneming niet onder toezicht staat van DNB. Dit betekent overigens niet dat er in het geheel geen verplichtingen op u rusten als vrijgestelde elektronischgeldinstelling.

Verplichtingen vrijgestelde elektronischgeldinstelling

Als vrijgestelde elektronischgeldinstelling bent u verplicht DNB te informeren over elke verandering in de situatie van de onderneming die relevant is voor de vrijstelling. Denk aan territoriale uitbreiding van de dienstverlening (onder andere diensten ten behoeve van niet in Nederland gevestigde partijen), verandering in de antecedenten van de bestuurders, of de verwachting dat het totale bedrag van uitstaande verplichtingen boven de drempelwaarde van EUR 5.000.000 zal uitkomen. Als uw onderneming niet (langer) voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling, kunt u direct vanaf dat moment geen beroep meer doen op de vrijstelling.

Wij raden u daarom aan tijdig voorbereidingen te treffen voor het aanvragen van een vergunning voor een elektronischgeldinstelling. U loopt anders het risico dat u in overtreding bent, omdat u niet langer aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet. In dat geval zult u uw activiteiten als elektronischgeldinstelling moeten staken.

Ook met een vrijstelling moet de elektronischgeldinstelling voldoen aan de verplichtingen van gedragstypische aard, waarop de Autoriteit Financiële Markten toezicht houdt. DNB benadrukt dat een vrijgestelde elektronischgeldinstelling binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) valt. Dit brengt onder meer met zich mee dat een vrijgestelde elektronischgeldinstelling ongebruikelijke transacties moet melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-NL) en cliëntenonderzoek moet uitvoeren.

Samenloop met vrijstelling voor betaaldienstverlener

Als een vrijgestelde elektronischgeldinstelling betaaldiensten wil verlenen die niet (inherent) samenhangen met de uitgifte van elektronisch geld, moet de onderneming DNB daarvan separaat in kennis stellen. DNB beoordeelt apart of u in aanmerking komt voor de vrijstelling voor (kleine) betaaldienstverleners. De voorwaarden voor de vrijstelling voor (kleine) betaaldienstverleners vindt u op de pagina: Vrijstelling vergunningplicht betaaldienstverleners.

Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling

Ontdek gerelateerde artikelen