Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

In te dienen stukken voor een toetsing

Factsheet

Tijdens het invullen van het Formulier “Aanvangstoetsing cryptodiensten” in Mijn DNB zult u zien welke documenten u moet uploaden. Hieronder de documenten:

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Betrouwbaarheidstoetsingen (alle toetsingen)

Curriculum Vitae

Het cv van de te toetsen natuurlijk persoon moet volledig en actueel zijn en bevat in ieder geval het volgende:

 • Opleidingen en relevante cursussen met vermelding van de naam en plaats van de onderwijsinstelling, jaartallen en diploma's/certificaten.
 • Werkervaring met vermelding van de statutaire naam en plaats van de onderneming, de periode waarin de te toetsen natuurlijk persoon daar werkzaam was of is, de functie en een toelichting van taken en verantwoordelijkheden, en het aantal personen voor wie de te toetsen natuurlijk persoon verantwoordelijk was of is.
 • Nevenfuncties met vermelding van:
  • statutaire naam en plaats van de onderneming;
  • aandachtsgebied of commissie;
  • gemiddelde wekelijkse of maandelijkse tijdsbesteding per nevenfunctie;
  • of de nevenfunctie wel of niet bezoldigd is.
 • U kunt gebruikmaken van het format dat door DNB is opgesteld.

Kopie geldig identiteitsbewijs (Paspoort/ID)

Bij de aanvraag moet een leesbare kopie worden meegestuurd van een geldig paspoort of identiteitskaart (beide zijden) van de te toetsen natuurlijk persoon. Een kopie van een rijbewijs voldoet helaas niet.

De kopie wordt gebruikt ter verificatie van de persoonsgegevens van de te toetsen natuurlijk persoon, die nodig zijn voor de raadpleging van justitiële informatie. De kopie moet goed leesbaar zijn en nog zes maanden geldig zijn op het moment van aanlevering. De foto, het BSN-nummer en de MRZ-code (machine leesbare zone) mogen afgeschermd worden. Deze informatie hebben wij niet nodig voor het raadplegen van justitiële informatie. Raadpleeg eventueel de website van de Rijksoverheid voor het veilig kopiëren van een paspoort of identiteitskaart.

Aanvraagformulier betrouwbaarheidsonderzoek

Bij een toetsing vult de te toetsen natuurlijk persoon ook het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Als hij/zij eerder door DNB of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op betrouwbaarheid is beoordeeld en er sinds de laatste toetsing geen wijzigingen zijn in relevante feiten of omstandigheden, kan het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek achterwege blijven. Wij raden de te toetsen natuurlijk persoon aan altijd het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek door te nemen; daarin wordt toegelicht wat onder relevante feiten of omstandigheden en antecedenten wordt verstaan en worden voorbeelden gegeven.

Verklaring de te toetsen natuurlijk persoon (en gemachtigde)

De te toetsen natuurlijk persoon dient voor ondertekening van het formulier Aanvraag aanvangstoetsing een Verklaring van volledigheid en waarheid te uploaden. Indien het aanvraagformulier door een gemachtigde is ingevuld, dient hij/zij de verklaring eveneens te ondertekenen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (criminal records extract)

Tijdens ons betrouwbaarheidsonderzoek in het toetsingsproces onderzoekt DNB onder meer aan de hand van justitiële documentatie of in het verleden sprake is geweest van strafbaar handelen door de te toetsen persoon.

Omdat niet alle strafbare feiten in het Nederlandse justitiële systeem zijn opgenomen heeft DNB van sommige personen die worden getoetst een zogenoemde criminal records extract nodig: een verklaring waarin een bevoegde autoriteit verklaart dat de te toetsen persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de betreffende functie.

De volgende te toetsen personen moeten een criminal record extract aanleveren:

 • Iemand met de Nederlandse nationaliteit die de afgelopen 8 jaar (een periode) buiten de EU woonachtig zijn geweest; en
 • Iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit die de afgelopen 8 jaar (een periode) buiten Nederland woonachtig zijn geweest.

Hieronder vindt u een infographic over wanneer een criminal records extract aangeleverd moet worden:

infographic over wanneer een criminal records extract aangeleverd moet worden

Indien de te toetsen persoon in de afgelopen 8 jaar in verschillende landen woonachtig was, moeten mogelijk dus meerdere criminal records extracts worden aangeleverd.

Een criminal records extract kan in het (toenmalige) land van verblijf bij de bevoegde autoriteit worden aangevraagd en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het criminal records extract mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 2. Als het criminal records extract niet is opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, dan dient dit te worden aangeleverd samen met een vertaling in een van deze twee talen, opgesteld door een beëdigd vertaler.

Geschiktheidstoetsing voor bestuurders, mede-beleidsbepalers en commissarissen:

Geschiktheidsmatrix

De geschiktheidsmatrix en de toelichting hierop geven inzicht in de kennis en vaardigheden van de kandidaat én van de andere leden van het collectief. Bij de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat speelt namelijk ook de samenstelling van het collectief een rol.

Functieprofiel

In het functieprofiel staan in ieder geval de zaken die hieronder worden genoemd:

 • De aandachtsgebieden
 • De taken en verantwoordelijkheden
 • De te verwachten tijdsbesteding
 • De benodigde competenties
 • De functievereisten in termen van opleiding en ervaring

Voor een beoogd bestuurder van een onderneming die onder de Wft valt: Een organogram of ander document waaruit blijkt aan wie de kandidaat leiding geeft

Referenten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op referenten:

 • Referenten komen voort uit de professionele werkomgeving en zijn voldoende onafhankelijk.
 • Referenten zijn in staat om inhoudelijk een beeld te geven over de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van de kandidaat.
 • Een van de referenten is de laatste leidinggevende, collega-bestuurder of commissaris van de kandidaat.
 • Minstens één referent komt uit de financiële sector. Bij voorkeur is dit een persoon die bij een andere onderneming werkt dan waar de kandidaat werkzaam is.

Graag ontvangen wij van de referenten de naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, huidige functie en de relatie met de referent. Wij vragen u om in verband met privacy niet meer persoonsgegevens van referenten mee te sturen dan waar DNB om vraagt.

DNB belt de referenten niet in alle gevallen. Het is verstandig om van tevoren aan uw referenten aan te geven dat de kans aanwezig is dat DNB geen contact opneemt.

Ontdek gerelateerde artikelen