Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Solvency II: Algemeen

Factsheet

Gepubliceerd: 28 januari 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking is getreden. Het kader bestaat uit de Solvency II-richtlijn (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de Gedelegeerde Verordening, technische standaarden en richtsnoeren.

Op 17 januari 2015 heeft de Europese Commissie de Gedelegeerde Verordening Solvency II (Delegated Acts) gepubliceerd. De Gedelegeerde Verordening bevat belangrijke informatie en vereisten voor onder andere het vaststellen van de balans, het eigen vermogen, de kapitaaleisen, de vereiste t.a.v. interne bedrijfsvoering, interne modellen, rapportages en het groepstoezicht onder Solvency II.

Het Solvency II raamwerk is daarnaast verder uitgewerkt in technische standaarden en richtsnoeren van EIOPA. De technische standaarden zien met name op te volgen procedures en processen en hebben een direct bindende werking na publicatie door de Europese Commissie. De EIOPA richtsnoeren geven nadere toelichting op Solvency II toezichtsnormen en dienen door nationale toezichthouders te worden opgenomen in het regelgevende kader (via een zogenaamde comply-or-explain procedure). DNB past alle EIOPA richtsnoeren toe en implementeert deze nationaal via de beleidsregel ‘Toepassing richtsnoeren ESA’s’.

Nationaal is de Solvency II-richtlijn geïmplementeerd in de Wft en bijbehorende lagere regelgeving. Dit is gedaan via de Implementatiewet Solvabiliteit II, de implementatiewet Omnibus II en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II. Deze regelgeving is inmiddels definitief vastgesteld en gepubliceerd (zie onderstaand). In het implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is ook het nieuwe Solvency II Basic regime voor verzekeraars die niet onder Solvency II vallen nader uitgewerkt.

Opbouw Solvency II raamwerk

De opbouw van Solvency II kent drie pijlers die onderling samenhangen:

  • Pilaar 1 richt zich op de kwantificeerbare risico’s en bijbehorende voorzieningen en kapitaaleisen.
  • Pilaar 2 focust op het risicomanagement en bedrijfsvoering van een verzekeraar.
  • Pilaar 3 omvat de eisen ten aanzien van te publiceren informatie en de rapportage aan de toezichthouder.

Onderdeel van Pilaar 1 is een standaardmodel voor de berekening van de solvabiliteitskapitaaleis (SCR). Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om in plaats daarvan interne modellen te gebruiken. Daarbij gelden wel voorwaarden.

Verzekeraars die deel uitmaken van een groep worden daarnaast als één economische eenheid beschouwd. Daarom staan zij niet alleen onder individueel toezicht maar ook onder aanvullend groepstoezicht.

Reikwijdte

Natura-uitvaartverzekeraars vallen niet onder de Solvency II-richtlijn. Enkele uitzonderingen daargelaten geldt hetzelfde voor kleine verzekeraars met bruto premie-inkomsten van jaarlijks minder dan 5 miljoen euro en technische voorzieningen van minder dan 25 miljoen euro. In Nederland is voor deze groep een aangepast regime ontwikkeld, Solvency II: Basic. Dit regime kent op hoofdlijnen dezelfde opzet als Solvency II, maar is vanuit het oogpunt van proportionaliteit minder uitgebreid vormgegeven.

Overzicht Europese regelgeving Solvency II

Overzicht nationale regelgeving Solvency II

 

Heeft u een vraag? Mail dan naar: Solvency2@dnb.nl 

Ontdek gerelateerde artikelen