Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie DNB Wwft Q&As and Good Practices

Consultatie Toezicht

Met de nieuwe beleidsuiting beoogt DNB de instellingen onder haar toezicht een praktische handreiking te bieden voor de uitvoering van de op hen rustende verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Gepubliceerd: 18 oktober 2023

Laatste update: 30 oktober 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Met deze nieuwe beleidsuiting komt de huidige ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ (hierna: leidraad) te vervallen. Gelet op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die in de nabije toekomst door de wetgever wordt herzien, maakt dit deel van de leidraad geen onderdeel uit van de herziening. DNB zal op termijn met een nieuwe uiting komen aangaande de Sanctiewet. In de tussentijd zal het sanctiewetgedeelte dat in de huidige leidraad staat opnieuw gepubliceerd worden in een apart document. Bij de consultatie is een additioneel ‘vraag en antwoord’ document toegevoegd, waarin DNB antwoord geeft op vragen als ‘Waarin verschilt de ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ van de DNB Q&A en Good Practices Wwft.’

Reageren?

U kunt reageren tot en met 30 november. Wij leggen u daarnaast ook graag de volgende consultatievragen voor:

  1. De Wwft kent een risicogebaseerde benadering. Het is aan instellingen zelf om een risicogebaseerde invulling te geven aan de veprlichtingen uit de Wwft, waar de Wwft dat toestaat. DNB streeft ernaar in de Q&A en Good Practices Wwft handvatten te bieden voor die risicogebaseerde invulling. Zijn er elementen in de beleidsuiting die een risicogebaseerde invulling in de weg staan, zonder dat dit wettelijk gezien noodzakelijk is? Biedt de beleidsuiting voldoende aanknopingspunten om instellingen waar de wet dat toestaat risicogebaseerd te werken? Zijn er elementen in de beleidsuiting die tot niet-risicogebaseerde belasting van klanten leiden, zonder dat hiertoe een wettelijke noodzaak is? Zijn er omgekeerd elementen die maken dat hoge risico’s niet voldoende worden geadresseerd?

  2. De onderwerpen die behandeld worden in de Q&A's en Good Practices, alsmede de mate waarin zij behandeld worden, zijn gebaseerd op de vragen die DNB tegenkomt in de praktijk. Zijn er onderwerpen die niet of onvoldoende zijn behandeld?

  3. DNB hanteert een nieuwe structuur met de Q&A en Good Practices Wwft en maakt gebruik van stroomschema’s. Zijn er verbeterpunten betreffende de structuur van het document en de stroomschema’s?

  4. De Wwft staat uitbesteding van onderdelen van het clientenonderzoek aan derden toe. De voortdurende controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties (transactiemonitoring) wordt daarbij niet genoemd. DNB ziet in de praktijk instellingen die transactiemonitoring onderbrengen of wensen onder te brengen binnen één entiteit van hun groep (intra-groepuitbesteding). Tegelijkertijd ziet DNB dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van de anti-witwaswetgeving, in het bijzonder de aankomende herziening van de Europese anti-witwasregelgeving, ten aanzien van het kader voor uitbesteding. Daarom zal DNB nader beleid gaan bepalen op het gebied van de intragroepuitbesteding van transactiemonitoring. Zien de instellingen relevante factoren of omstandigheden die DNB kan meenemen in het bepalen van dit beleid?

Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘DNB Q&A Good Practices Wwft’. Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.

Downloads