Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

10 juli 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Het bestuursmodel en de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, intern toezicht en medezeggenschap van pensioenfondsen zijn al jaren belangrijke onderwerpen voor pensioenfondsen. Door middel van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is per 1 juli 2014 de governance van pensioenfondsen verder versterkt. Met deze wet zijn vijf bestuursmodellen geïntroduceerd. Bestuur, intern toezicht en medezeggenschap kent zijn eigen taken, bevoegdheden en rollen, mede afhankelijk van het gekozen bestuursmodel.

Bestuursmodellen en taken en rollen organen pensioenfondsen

Pensioenfondsen kunnen kiezen uit verschillende bestuursmodellen. Een ding hebben deze bestuursmodellen gemeen, het bestuur van een pensioenfonds is het hoogste en eindverantwoordelijke orgaan van een pensioenfonds. Welk bestuursmodel wordt gekozen, bepaalt hoe intern toezicht en medezeggenschap moet worden ingericht.

Het interne toezicht bij een pensioenfonds wordt verricht door een Raad van Toezicht, een visitatiecommissie of – bij een gemengd bestuursmodel – door de niet-uitvoerende bestuurders, zie artikel 103 Pensioenwet.

De medezeggenschap bij een pensioenfonds vindt plaats in een verantwoordingsorgaan dan wel een belanghebbendenorgaan.

Hieronder heeft DNB voor de inrichting en vormgeving van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap en over governance in het algemeen guidance en Q&A’s opgenomen.

Toetsingen 

Beleidsbepalers en medebeleidsbepalers moeten op grond van de Pensioenwet geschikt zijn. Dat wordt getoetst door DNB. DNB toetst of de (beoogd) bestuurders en medebeleidsbepalers geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

sector

  • Pensioenfondsen