Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 13 december 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

De Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR, de ‘Regeling’, bevat specifieke bepalingen met betrekking tot de Capital Requirements Directive IV of ‘CRD IV’ (nr. 2013/36/EU)en de Capital Requirements Regulation of ‘CRR’ (nr. 575/2013).

DNB heeft de Regeling geconsulteerd van 4 november 2013 tot en met 20 november 2013. De ontvangen reacties op de Regeling evenals de reactie hierop van DNB zijn te vinden in het feedback statement.

In deze toezichthouderregeling zijn de opties en discreties uit de CRR die zijn gericht tot de nationale bevoegde autoriteit ingevuld. Voor de CRR is DNB hiertoe aangewezen in artikel 2 van de Wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten i.v.m. de uitvoering en handhaving van de CRR (Stb. 2013, 488).

De opties en discreties voor de lidstaten zullen in Nederland worden ingevuld door de Minister van Financiën. Eventuele invulling door DNB van opties en discreties die voortvloeien uit de CRD IV is afhankelijk van de implementatie van de CRD IV in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanverwante algemene maatregelen van bestuur, meer in het bijzonder in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Pas als die implementatiewet en - besluiten gereed zijn, is het voor DNB duidelijk welke ruimte zij heeft om (in aanvulling op datgene dat nu al is opgenomen) nader zaken in te vullen in de Regeling. Hiertoe is ruimte gereserveerd in de Regeling.

Kort gezegd bevat de Regeling:

  • Definities en het toepassingsbereik van deze regeling, de verplichting om goedkeuring aan te vragen voor uitgifte van kapitaalinstrumenten willen deze kwalificeren als Aanvullend Tier 1 of Tier 2 kapitaal en de meldplicht ten aanzien van het gebruik van opties en discreties door instellingen – Hoofdstuk 1;

  • Nadere regels over de kapitaalbuffer. Deze worden later nader ingevuld voordat met de daadwerkelijke ingroei moet worden begonnen en de Europese Banken Autoriteit (EBA) technische regulerings- of uitvoeringsnormen heeft gesteld over de methodiek – Paragraaf 2.1;

  • Regels voor de berekening van het Maximum Distributable Amount (MDA), welke berekening nodig is voor een correcte toepassing van de kapitaalbuffer – Paragraaf 2.2

  • Macroprudentiële maatregelen. De CRR bevat de mogelijkheid om tijdelijke maatregelen te treffen indien systeemrisico’s daar aanleiding toe geven. Op dit moment heeft DNB dergelijke matregelen niet getroffen. Dit hoofdstuk is gereserveerd opdat dergelijke maatregelen in deze regeling kunnen worden opgenomen – Hoofdstuk 3;

  • De invulling van opties en discreties die op grond van de CRR toekomen aan de nationale bevoegde autoriteit (op het terrein van exposures op CCP’s, grote posten en interne IRB-modellen) – Hoofdstuk 4;

  • De benodigde invulling van transitietermijnen en -percentages, in het bijzonder voor de definitie van kapitaal – Hoofdstuk 5; en

  • De intrekking van de bestaande toezichthouderregelingen van DNB, alsmede enkele slotbepalingen – Hoofdstuk 6.

De Regeling trekt bestaande toezichthouderregelingen in voor zover deze strijdig zijn en overlap hebben met de CRR. De CRR heeft rechtstreekse werking en omzetting van deze Europese Verordening in nationaal recht is niet toegestaan. Bij tegenstrijdigheden of overlap, gaat de tekst van de CRR voor.

Dit heeft ook gevolgen voor de toezichthouderregelingen van DNB. Het overgrote deel van de daarin geregelde voorschriften staat in de CRR. Vanaf 1 januari 2014 moeten instellingen derhalve voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in de CRR. Het grootste dele van de nu bestaande toezichthouderregelingen van DNB, kan dan ook worden ingetrokken.

De Regeling wordt van toepassing op kredietinstellingen in de zin van de CRR, opt-in banken, beleggingsondernemingen in de zin van de CRR, alsmede clearinginstellingen, die voor de betreffende onderdelen van het prudentiële kader onder nationaal recht aan hetzelfde toezicht zijn onderworpen.

Ontdek gerelateerde artikelen