Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkgroep Klimaatrisico: “bespreek als financiële instelling klimaatrisico’s met klanten”

Persbericht

Gepubliceerd: 09 september 2020

Microfoons op tafel

In de financiële sector moet meer aandacht komen voor klimaatrisico’s bij de klantgesprekken. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Daarnaast is het raadzaam dat overheid en toezichthouders relevante klimaatgegevens openbaar en snel toegankelijk maken via bijvoorbeeld een Europees ESG-register. Dat zijn twee van de voornaamste conclusies die een groep van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame Financiering, vandaag publiceert in een bloemlezing.

In de bloemlezing beschrijven de financiële instellingen hoe zij klimaatrisico’s in hun portefeuilles managen en wat hierbij de belangrijkste inzichten en uitdagingen zijn. Ook doen ze gerichte aanbevelingen aan de overheid, de toezichthouders en de financiële sector als geheel.

De betrokken instellingen ABN AMRO, APG, ING, Kempen, MN, Rabobank, Robeco en de Volksbank beseffen dat het beoordelen van klimaatrisico’s - een uitdaging van omvang - een gezamenlijke aanpak vereist waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken: financiële instellingen, overheden, toezichthouders, ondernemingen én klanten. Bewustwording van risico's door betere informatievoorziening zorgt voor meer inzicht in de financiële impact van klimaatverandering. De werkgroep nodigt daarom alle partijen uit om dit proces te voeden met concrete opmerkingen en suggesties. Daartoe organiseren ze na de zomer een kennissessie op basis van de publicatie. 

De bloemlezing laat zien dat elke instelling op eigen wijze invulling geeft aan de beoordeling van klimaatrisico's. De verschillende conclusies op grond van de analyses vullen elkaar aan en laten zien dat dit werkveld volop in ontwikkeling is.  

Belangrijkste inzichten en uitdagingen

 • Meting, monitoring en beheersing van klimaatgerelateerde risico's bevindt zich in een beginnende fase. Uitdagingen zijn onder meer de beschikbaarheid van relevante, robuuste klimaatgegevens en gemeenschappelijke definities.
 • Een gerichte dialoog met klanten over klimaatrisico draagt bij aan de overgang naar oplossingen in productieprocessen met minder klimaatimpact, ook al is het toerekenen van effecten moeilijk. Het uiteindelijke resultaat in CO2-reductie is van vele factoren afhankelijk zoals wijzigingen in de (milieu)wetgeving en gedrag. Uiteindelijk is het de klant die besluit. De regelgeving evolueert snel; er zijn meerdere nieuwe duurzaamheidsregels, -beleid en aanvullende rapportagevereisten van toezichthouders, zowel op nationaal als op Europees niveau. 

Belangrijkste aanbevelingen

Richting de financiële sector:

 • Ga met klanten het gesprek aan over klimaatrisico's. Deze gesprekken zorgen voor vergroting van het bewustzijn over klimaatrisico's. Dit leidt op zijn beurt tot:
  -  Een beter inzicht in deze risico's en daarmee voor een betere risicobewaking en –beheersing.
  -
    Oplossingen met minder klimaatimpact.  

Richting overheid en toezichthouders:

 • Verrijk, bundel en maak relevante klimaatgegevens openbaar en goed toegankelijk, bijvoorbeeld in een nieuw op te zetten Europees ESG-register.
 • Creëer in de regelgeving een experimenteeromgeving (‘regulatory sandbox’) voor financiële instellingen om ervaring op te doen met klimaatrisico’s en –kansen. Zorg ervoor dat wetgeving en toezicht adaptief zijn, in lijn met de snelle ontwikkelingen die plaatsvinden.
 • Bied duidelijkheid over de ontwikkeling van energielabels voor woningen: liefst werkelijke energieverbruiksdata of in ieder geval definitieve labels.

 

Over het Platform voor Duurzame Financiering
Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. De leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse themaonderwerpen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans, tel. nrs. tel. 020-5243100, 06-524 96 961

Climate risk and the financial sector: sharing of good practice

Climate risk and the financial sector: sharing of good practice

829KB PDF
Download Climate risk and the financial sector: sharing of good practice

Ontdek gerelateerde artikelen