Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijzigingen melden aan DNB

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 03 oktober 2022

Aanbieders van cryptodiensten zijn verplicht om wijzigingen in de bedrijfsvoering of zeggenschapsstructuur bij DNB te melden. DNB ziet dat dit nog niet altijd goed gaat. Wijzigingen worden niet of te laat bij DNB gemeld. DNB wijst aanbieders van cryptodiensten in dit bericht nogmaals op deze verplichting. DNB gaat strenger toezien op het tijdig melden van deze wijzigingen en kan voor het overtreden van deze voorschriften handhavend optreden.

Voorgenomen wijziging – melden en wachten op goedkeuring DNB

Op grond van artikel 23e, eerste lid, van de Wwft moeten aanbieders van cryptodiensten aan DNB een voornemen tot wijziging melden wat betreft:

 1. de identiteit van degenen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen;
 2. de identiteit van degenen die al dan niet middellijk een gekwalificeerde deelneming houden in de aanbieder;
 3. de identiteit van een uiteindelijk belanghebbende van de aanbieder.
  Aanbieders van cryptodiensten dienen een voornemen tot wijziging te melden voor elke entiteit waar deze wijziging direct of indirect betrekking op heeft.

DNB dient goedkeuring te verlenen voordat deze wijzigingen doorgevoerd mogen worden (artikel 23e, derde lid, Wwft). Hierbij benadrukt DNB dat nieuwe beleidsbepalers die nog niet getoetst zijn niet de onderneming mogen vertegenwoordigen en ook geen formele besluiten mogen nemen.

Wijziging zeggenschapsstructuur of bedrijfsvoering - melden

Daarnaast moeten verschillende wijzigingen in de bedrijfsvoering onverwijld en schriftelijk worden gemeld bij DNB (artikel 23e, derde lid, Wwft). Hier is geen voorafgaande toestemming vanuit DNB voor nodig. Het gaat om een wijziging van:

 • de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe de aanbieder behoort. Het gaat hier om wijzigingen binnen de groep die (in)direct van invloed zijn op de onder toezicht staande entiteit.
 • de antecedenten van degenen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen;
 • de antecedenten van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de aanbieder alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
 • de antecedenten van de uiteindelijk belanghebbende van de aanbieder;
 • de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur of de bedrijfsvoering van de aanbieder;
 • een wijziging van de omvang van een gekwalificeerde deelneming.

DNB ziet dat met name wijzigingen in de bedrijfsvoering van de aanbieder niet of te laat worden gemeld bij DNB. DNB benadrukt dat dit een wettelijke verplichting is en dat het niet melden het toezicht van DNB belemmert. Relevant zijn wijzigingen in de aangeboden dienstverlening die van invloed zijn op het risicoprofiel van de onderneming. Gedacht kan worden aan het mogelijk maken van transacties naar niet door de aanbieder beheerde externe wallets, het aanbieden van wissel- of bewaardiensten van (semi-) privacy coins, het aanbieden van cryptocards of betaaldienstverlening met crypto’s.

Voor instellingen die ook een vergunning van DNB of de AFM hebben voor andere soorten dienstverlening is het belangrijk om alert te zijn. Een wijziging in de bedrijfsvoering of zeggenschapsstructuur moet mogelijk op meerdere plekken gemeld worden.

U kunt DNB op de hoogte stellen van deze wijzigingen via het e-mailadres crypto@dnb.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen