Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Informatie-uitwisseling in de Wft

Factsheet

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB houdt toezicht op financiële ondernemingen op basis van informatie van of over die onderneming of daarbij betrokken personen. Deze informatie zal doorgaans vertrouwelijk van aard zijn. In de Wft is dan ook het uitgangspunt dat vertrouwelijke informatie geheim is en dat de informatie binnen de muren van DNB blijft. In bepaalde limitatief opgesomde gevallen mag DNB vertrouwelijke informatie verstrekken aan bepaalde personen of instanties.

De uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zijn opgenomen in de artikelen 1:90, 1:91, 1:92 en 1:93 Wft.

Artikel 1:90 Wft voorziet in de mogelijkheid van DNB om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan andere financiële toezichthouders in of buiten Nederland. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid dient wel eerst aan een aantal voorwaarden te worden voldaan welke omschreven zijn in artikel 1:90 lid 1 Wft.

De informatie-uitwisseling met de AFM is nog nader uitgewerkt in § 1.1 van het Convenant tussen AFM en DNB.

De artikelen 1:91 en 1:92 Wft voorzien in de bevoegdheid tot verstrekking van vertrouwelijke gegevens in het kader van de insolventieprocedure. Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van informatie in geval van faillissement of de noodregeling.

In artikel 1:93 is bepaald onder welke voorwaarden DNB vertrouwelijke gegevens mag verstrekken aan andere personen of instanties, dan al voorzien in de eerder genoemde artikelen. Hierbij kan gedacht worden aan buitenlandse centrale banken of aan een accountant die belast is met de wettelijke controle van de jaarrekening.

Informatie-uitwisseling tussen toezichthouders

In Hoofdstuk 1.3 van de Wft zijn specifieke voorschriften opgenomen die betrekking hebben op informatie-uitwisseling met andere toezichthoudende instanties. Daarbij is een onderscheid tussen toezichthoudende instanties van andere lidstaten en van staten die geen lidstaat zijn.

Daarnaast zijn er in Hoofdstuk 1.3 Wft voorschriften opgenomen die zien op informatieverstrekking aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Deze informatie heeft bijvoorbeeld betrekking op vergunningverlening, een verlening van een verklaring van geen bezwaar en algemene moeilijkheden die financiële ondernemingen ondervinden.