Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sanctiewet 1977 (Sw) & crypto

Factsheet

De Sanctiewet 1977 geldt voor iedereen. DNB houdt toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977 door cryptodienstverleners.

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De Regeling toezicht sanctiewet stelt nadere eisen aan de instellingen waarop toezicht gehouden wordt. Aanbieders van cryptodiensten moeten controleren of hun cliënten en eventuele UBO’s op een (Europese dan wel nationale) sanctielijst staan en zullen daadwerkelijke overeenkomsten met een sanctielijst (hits) moeten melden bij DNB.

Het screenen aan sanctielijsten mag niet risico-gebaseerd. Nationale en Europese sanctieregelgeving verlangen dat geen middelen beschikbaar worden gesteld aan personen of entiteiten die op een sanctielijst staan. De frequentie waarmee u controleert of reeds bestaande (en bij aanvang van de dienstverlening gescreende) cliënten op een sanctielijst voorkomen, kunt u wel risico-gebaseerd inrichten.

Naast het controleren van cliënten verlangt het naleven van de Sw ook dat inkomende en uitgaande transacties moeten worden gecontroleerd, geblokkeerd en gemeld aan DNB ingeval van een hit.

Sommige Europese verordeningen verbieden daarnaast dat wordt meegewerkt aan het transport van embargogoederen aan sanctielanden, bijvoorbeeld door het faciliteren van een transactie of het leveren van een financiële dienst. Mocht u transacties faciliteren naar sanctielanden, dient u hier dus bijzonder alert op te zijn.

In het geval dat screening leidt tot een daadwerkelijke hit op een sanctielijst, dient u dit meteen te melden bij DNB en de tegoeden te bevriezen, en/of de transactie te blokkeren. Dit betekent ook dat eventuele tegoeden niet zomaar vrijgegeven mogen worden aan een (niet-gesanctioneerde) partij. In bepaalde gevallen zult u dit ook moeten melden bij de FIU.

Het overtreden van voorschriften die gesteld worden bij of krachtens de Sw, waartoe internationale sanctieregimes kunnen horen, is strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten.

Op Open Boek Toezicht en in de Leidraad Wwft en Sw van DNB staat al veel informatie over de Sanctiewet, de sanctielijsten en het meldproces. Ook heeft DNB een attenderingsservice over wijzigingen in sanctieregelingen via twitter en mail. Meer informatie over het indienen van een melding vindt u hier. Het meldformulier vindt u hier.