Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering is een samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Sustainable Finance Lab. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het platform in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren.

De  leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Doel is om cross-sectorale verbindingen te leggen en gezamenlijk te kijken hoe we obstakels voor duurzame financiering kunnen voorkomen of verhelpen en hoe we positieve impulsen kunnen geven aan verduurzaming.  Duurzaamheid wordt in brede zin geïnterpreteerd, en richt zich op alle environmental, social en governance (ESG) aspecten van financieringen.  

Activiteiten
Het Platform heeft twee voornaamste activiteiten:

  • De halfjaarlijkse bijeenkomst van alle leden van het Platform. Deze meeting zorgt voor cross-sectorale kennisdeling en coördinatie van verschillende duurzaamheidsinitiatieven.
  • Werkgroepen die nieuwe onderwerpen/initiatieven uitwerken.

Werkgroepen
Het Platform voor Duurzame Financiering telt zes werkgroepen, die elk in cross-sectoraal verband een specifiek onderwerp uitwerken.  

Werkgroep oprichten
Op initiatief van het Platform of op initiatief van financiële instellingen kunnen nieuwe werkgroepen worden opgericht.  

Elke werkgroep bepaalt zelf het onderwerp, het mandaat, de bemensing, de tijdslijn en de deliverables. Werkgroepen streven naar brede vertegenwoordiging vanuit de financiële sector binnen hun werkgroepen, inclusief maatschappelijke organisaties waar relevant.  

Er zijn slechts twee voorwaarden voor het oprichten van een werkgroep:  

1.  Een bestuurder van een financiële instelling sponsort de werkgroep. De sponsor fungeert als het gezicht van de werkgroep 

2.  De werkgroepen presenteren hun bevindingen aan het Platform. Het Platform kan vervolgens de werkgroep van feedback voorzien.