Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft uit hoofde van haar toezichtstaak de bevoegdheid om naleving van de financiële wet- en regelgeving door onder toezicht staande instellingen af te dwingen middels handhaving. Hiertoe staan DNB informele en formele handhavingsinstrumenten ter beschikking, die kunnen worden opgelegd aan rechtspersonen en natuurlijke personen.

  • Informele handhavingsmaatregelen zijn maatregelen die geen wettelijke basis hebben, zoals een normoverdragend gesprek of een waarschuwingsbrief.
  • Formele handhavingsmaatregelen hebben een wettelijke grondslag en worden bestuurlijke sancties genoemd. Onder bestuurlijke sancties vallen maatregelen als het opleggen van een aanwijzing, het aanstellen van een curator, het schorsen van stemrechten, het opleggen van een verbod, het beperken of intrekken van een vergunning en het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Bestuurlijke sancties kunnen een herstellend karakter hebben (een last onder dwangsom) of een bestraffend karakter (een bestuurlijke boete.) Lees hieronder meer over de uitgangspunten van handhaving.
  • DNB en AFM hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop handhaving plaatsvindt

Publicatie van handhavingsmaatregelen

DNB is in beginsel verplicht de oplegging van bestuurlijke sancties openbaar te maken. De openbaarmaking geschiedt zodra het sanctiebesluit onherroepelijk is geworden, oftewel zodra er tegen het besluit geen rechtsmiddelen meer kunnen ingesteld. Indien er bezwaar of (hoger) beroep is ingesteld, maakt DNB de uitkomst daarvan samen met het besluit openbaar. Een last onder dwangsom wordt openbaar gemaakt indien een dwangsom wordt verbeurd. Lees hieronder meer over de door DNB gepubliceerde handhavingsmaatregelen.

Gepubliceerde handhavingsmaatregelen en sancties

De handhavingsmaatregelen die DNB heeft gepubliceerd, zijn hier te vinden.